PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 16/2/20 - CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN - Năm A Viêtnamese and English
BÀI ĐỌC I: Sir 15,15-20
 
Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác.
 
Bài trích sách Đức Huấn ca.
 
Nếu người muốn tuân giữ các giới răn: Việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở
ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì giơ tay ra trên
đó. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào, thì
được thứ ấy. Bởi chưng, Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng.
Người luôn luôn nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, và thấu
suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian
ác, và không cho phép một ai phạm tội. Đó là Lời Chúa.
 
Đáp Ca: Tv. 118,1-2, 4-5, 17-18, 33-34
 
Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.
 
1. Phước đức những ai có đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong luật pháp của
Chúa. Phước đức những ai giữ lời Chúa răn bảo, những người đó tận tâm tìm kiếm
Chúa.
2. Phần Chúa, Chúa ban bố huấn lệnh, để chúng được tuân giữ hết sức ân cần.
Nguyện cho đường nẻo tôi vững chắc, để tuân giữ thánh chỉ của Chúa.
3. Xin gia ân cho tôi tớ Chúa được sống, để tuân giữ những lời Chúa răn. Xin mở
rộng tâm hồn con mắt của tôi, để quân chiêm những điều kỳ diệu trong Luật Chúa.
4. Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi biết đường lối thánh chỉ Người, để cho tôi được hoàn toàn
tuân giữ. Xin giáo huấn tôi, để tôi tuân cứ luật pháp của Người, và để tôi hết lòng
vâng theo luật đó.
 
BÀI ĐỌC II: 1Cor 2,6-10
 
Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng ta.
 
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Corintô.
 
Anh chị em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với những người toàn
thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của những
bậc vua chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi
thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa, vẫn được giấu kín, mà Thiên
Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. Sự
khôn ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới: vì giả thử nhận
biết, hẳn họ đã không đóng đinh Chúa sự hiển vinh.
 
Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã chép: Sự mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe,
và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới, đó là tất cả những điều Thiên Chúa
đã làm ra cho những ai yêu mến Người. Bởi chưng Thiên Chúa đã mạc khải điều đó
cho chúng tôi, do Thánh Thần của Người. Thật vậy, Thánh Thần thấu suốt mọi sự,
cả những điều thâm sâu của Thiên Chúa.‡ Đó là Lời Chúa.
 
ALLELUIA: Jn 1,14 và 12b
 
Alleluia! Alleluia! Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe; Chúa có lời ban
sự sống đời đời. Alleluia!
 
PHÚC ÂM: Mt 5, 17-37
 
Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này.
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng Ta đến để hủy
bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo
thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng
không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những
điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất
trong Nước Trời; Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là
người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt
phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
 
Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị
luận phạt nơi toà án. CònTa, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì
sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh
em là khùng, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà
sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại
trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của
lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa
ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị
tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết: Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi
trả hết đồng bạc cuối cùng.
 
Các con đã nghe nói với người xưa rằng: Chớ ngoại tình. Còn Ta, Ta bảo các con:
Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong
lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa
con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục.
 
Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất
một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Cũng có lời dạy rằng: Ai ly
dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ
đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình.
 
Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn
lời mình thề với Chúa. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà
thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng
lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề,
vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các
con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ
mà ra. Đó là Lời Chúa.
 
_______
 
First Reading  (SIR 15:15-20)
 
If you choose you can keep the commandments, they will save you;
if you trust in God, you too shall live;
he has set before you fire and water
to whichever you choose, stretch forth your hand.
Before man are life and death, good and evil,
whichever he chooses shall be given him.
Immense is the wisdom of the Lord;
he is mighty in power, and all-seeing.
The eyes of God are on those who fear him;
he understands man’s every deed.
No one does he command to act unjustly,
to none does he give license to sin.

Second Reading  (1 COR 2:6-10)
 
Brothers and sisters:
We speak a wisdom to those who are mature,
not a wisdom of this age,
nor of the rulers of this age who are passing away.
Rather, we speak God’s wisdom, mysterious, hidden,
which God predetermined before the ages for our glory,
and which none of the rulers of this age knew;
for, if they had known it,
they would not have crucified the Lord of glory.
But as it is written:
What eye has not seen, and ear has not heard,
and what has not entered the human heart,
what God has prepared for those who love him,
this God has revealed to us through the Spirit.
For the Spirit scrutinizes everything, even the depths of God.

Gospel Mt 5:17-37
 
Jesus said to his disciples:
“Do not think that I have come to abolish the law or the prophets.
I have come not to abolish but to fulfill.
Amen, I say to you, until heaven and earth pass away,
not the smallest letter or the smallest part of a letter
will pass from the law,
until all things have taken place.
Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments
and teaches others to do so
will be called least in the kingdom of heaven.
But whoever obeys and teaches these commandments
will be called greatest in the kingdom of heaven.
I tell you, unless your righteousness surpasses
that of the scribes and Pharisees,
you will not enter the kingdom of heaven.
“You have heard that it was said to your ancestors,
You shall not kill; and whoever kills will be liable to judgment.
But I say to you,
whoever is angry with his brother
will be liable to judgment;
and whoever says to his brother, ‘Raqa,’
will be answerable to the Sanhedrin;
and whoever says, ‘You fool,’
will be liable to fiery Gehenna.
Therefore, if you bring your gift to the altar,
and there recall that your brother
has anything against you,
leave your gift there at the altar,
go first and be reconciled with your brother,
and then come and offer your gift.
Settle with your opponent quickly while on the way to court.
Otherwise your opponent will hand you over to the judge,
and the judge will hand you over to the guard,
and you will be thrown into prison.
Amen, I say to you,
you will not be released until you have paid the last penny.
“You have heard that it was said,
You shall not commit adultery.
But I say to you,
everyone who looks at a woman with lust
has already committed adultery with her in his heart.
If your right eye causes you to sin,
tear it out and throw it away.
It is better for you to lose one of your members
than to have your whole body thrown into Gehenna.
And if your right hand causes you to sin,
cut it off and throw it away.
It is better for you to lose one of your members
than to have your whole body go into Gehenna.
“It was also said,
Whoever divorces his wife must give her a bill of divorce.
But I say to you,
whoever divorces his wife - unless the marriage is unlawful -
causes her to commit adultery,
and whoever marries a divorced woman commits adultery.
“Again you have heard that it was said to your ancestors,
Do not take a false oath,
but make good to the Lord all that you vow.
But I say to you, do not swear at all;
not by heaven, for it is God’s throne;
nor by the earth, for it is his footstool;
nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.
Do not swear by your head,
for you cannot make a single hair white or black.
Let your ‘Yes’ mean ‘Yes,' and your ‘No’ mean ‘No.’
Anything more is from the evil one.”