PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 17/01/21 - CHÚA NHẬT 2 QUANH NĂM - Vietnamese and English - Năm B

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 3-10. 19;1

"Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe". 

Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: "Này con đây", rồi chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: "Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: 'Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe'". Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: "Samuel, Samuel!" Và Samuel thưa: "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe". Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa.

Đó là Lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.

1. Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Người đã nghiêng mình về bên con, Người đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. 

2. Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Người đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến". 

3. Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. 

4. Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 6, 13-15, 17-20

"Thân xác anh chị em là chi thể của Chúa Kitô". 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh chị em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại. Anh chị em không biết thân xác anh chị em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh chị em không biết thân xác anh chị em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh chị em mà anh chị em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh chị em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh chị em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh chị em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh chị em.

Đó là Lời Chúa. 

ALLELUIA: Mt 11, 23 

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đáng chúc tụng, vì đã mạc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 1, 35-42

"Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá".

Đó là Lời Chúa.

_______________

First Reading
1 Samuel 3:3-10, 19 (JB)
A reading from the first book of Samuel
Speak, O Lord, your servant is listening.
Samuel was lying in the sanctuary of the Lord where the ark of God was, when the Lord called, 'Samuel! Samuel!' He answered, 'Here I am.' Then he ran to Eli and said, 'Here I am, since you called me'. Eli said, 'I did not call. Go back and lie down.' So he went and lay down. Once again the Lord called, 'Samuel! Samuel!' Samuel got up and went to Eli and said. 'Here I am, since you called me.' He replied, 'I did not call you, my son; go back and lie down.' Samuel had as yet no knowledge of the Lord and the word of the Lord had not yet been revealed to him. Once again the Lord called, the third time. He got up and went to Eli and said, 'Here I am, since you called me.' Eli then understood that it was the Lord who was calling the boy, and he said to Samuel, 'Go and lie down, and if someone calls say, "Speak Lord, your servant is listening"'. So Samuel went and lay down in his place.
The Lord then came and stood by, calling as he had done before, 'Samuel! Samuel!' Samuel answered, 'Speak, Lord, your servant is listening.'
Samuel grew up and the Lord was with him and let no word of his fall to the ground.
The word of the Lord.
Thanks be to God.


Second Reading
1 Corinthians 6:13-15, 17-20 (JB)
A reading from the first letter of St Paul to the Corinthians
Your bodies are members of the body of Christ.
The body is not meant for fornication; it is for the Lord, and the Lord for the body. God who raised the Lord from the dead, will by his power raise us up too.
You know, surely, that your bodies are members making up the body of Christ; anyone who is joined to the Lord is one spirit with him.
Keep away from fornication. All the other sins are committed outside the body; but to fornicate is to sin against your own body. Your body, you know, is the temple of the Holy Spirit, who is in you since you received him from God. You are not your own property; you have been bought and paid for. That is why you should use your body for the glory of God.
The word of the Lord.
Thanks be to God.

Gospel
John 1:35-42 (JB)
A reading from the holy Gospel according to John
They saw where Jesus lived and they stayed with him.
As John stood with two of his disciples, Jesus passed, and John stared hard at him and said, 'Look, there is the lamb of God.' Hearing this, the two disciples followed Jesus. Jesus turned round, saw them following and said, 'What do you want?' They answered, 'Rabbi,'- which means Teacher - 'where do you live?' 'Come and see' he replied; so they went and saw where he lived, and stayed with him the rest of that day. It was about the tenth hour.
One of these two who became followers of Jesus after hearing what John had said was Andrew, the brother of Simon Peter. Early next morning, Andrew met his brother and said to him, 'We have found the Messiah' - which means the Christ - and he took Simon to Jesus. Jesus looked hard at him and said, 'You are Simon son of John; you are to be called Cephas' - meaning Rock.
The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.