PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hằng Tuần
Ngày 17/12/2023 - CHÚA NHẬT THỨ 3 MÙA VỌNG - Năm B (&English)

BÀI ĐỌC I: Is 61, 1-2a. 10-11 

"Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa". 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. 

Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. 

Đó là Lời Chúa. 

ĐÁP CA: Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54 

Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. 

1. Đức Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Người đã nhìn đến phận hèn tớ nữ Người; thực từ đây, thiên hạ muôn đời sẽ khen tôi có phước. 

2. Vì Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng, và danh Người là thánh. Đức từ bi Người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Người. 

3.  Kẻ đói khát, Người cho no đầy thiện hảo; bọn giàu sang, Người đuổi về tay không. Chúa đã nhận săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người. 

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 5, 16-24 

"Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến". 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Thêxalônica. 

Anh chị em thân mến, anh chị em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. 

Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh chị em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh chị em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh chị em, chính Người là Đấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện. 

Đó là Lời Chúa. 

ALLELUIA: Is 61, 1 (x. Lc 4, 18) 

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Ga 1, 6-8. 19-28 

"Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải". 

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo". 

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa. 

Đó là Lời Chúa.

_______

Reading 1 Is 61:1-2A, 10-11

The spirit of the Lord GOD is upon me,
because the LORD has anointed me;
he has sent me to bring glad tidings to the poor,
to heal the brokenhearted,
to proclaim liberty to the captives
and release to the prisoners,
to announce a year of favor from the LORD
and a day of vindication by our God.

I rejoice heartily in the LORD,
in my God is the joy of my soul;
for he has clothed me with a robe of salvation
and wrapped me in a mantle of justice,
like a bridegroom adorned with a diadem,
like a bride bedecked with her jewels.
As the earth brings forth its plants,
and a garden makes its growth spring up,
so will the Lord GOD make justice and praise
spring up before all the nations.

Reading 2 1 Thes 5:16-24

Rejoice always. Pray without ceasing.
In all circumstances give thanks,
for this is the will of God for you in Christ Jesus.
Do not quench the Spirit.
Do not despise prophetic utterances.
Test everything; retain what is good.
Refrain from every kind of evil.

May the God of peace make you perfectly holy
and may you entirely, spirit, soul, and body,
be preserved blameless for the coming of our Lord Jesus Christ.
The one who calls you is faithful,
and he will also accomplish it.

Gospel Jn 1:6-8, 19-28

A man named John was sent from God.
He came for testimony, to testify to the light,
so that all might believe through him.
He was not the light,
but came to testify to the light.

And this is the testimony of John.
When the Jews from Jerusalem sent priests
and Levites to him
to ask him, “Who are you?”
He admitted and did not deny it,
but admitted, “I am not the Christ.”
So they asked him,
“What are you then? Are you Elijah?”
And he said, “I am not.”
“Are you the Prophet?”
He answered, “No.”
So they said to him,
“Who are you, so we can give an answer to those who sent us?
What do you have to say for yourself?”
He said:
“I am the voice of one crying out in the desert,
‘make straight the way of the Lord,’”
as Isaiah the prophet said.”
Some Pharisees were also sent.
They asked him,
“Why then do you baptize
if you are not the Christ or Elijah or the Prophet?”
John answered them,
“I baptize with water;
but there is one among you whom you do not recognize,
the one who is coming after me,
whose sandal strap I am not worthy to untie.”
This happened in Bethany across the Jordan,
where John was baptizing.