PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 18/10/2020 - CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN - Năm A - English

BÀI ĐỌC I: Is 45, 1. 4-6

"Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước mặt nó". 

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đã cầm tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại: Nhân vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đã gọi đích danh ngươi: Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết Ta. Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết Ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác: Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác.

Đó là Lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 95, 1 và 3. 4-5. 7-8. 9-10a và c

Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. 

2. Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. 

3. Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. 

4. Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. 

BÀI ĐỌC II: 1 Thess 1, 1-5

"Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh chị em". 

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn thành Thêxalônica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh chị em được ân sủng và bình an. Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh chị em, trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh chị em không ngừng; tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh chị em vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh chị em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh chị em được Chúa tuyển chọn, bởi vì Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh chị em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần và với lòng xác tín.

Đó là Lời Chúa. 

ALLELUIA: Jn 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 22, 15-21

"Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: “Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".

Đó là Lời Chúa.

_______________

First Reading
Isaiah 45:1, 4-6
A reading from the prophet Isaiah
I have taken the hand of Cyrus to subdue nations before his countenance.

Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus,
whom he has taken by his right hand
to subdue nations before him
and strip the loins of kings,
to force gateways before him
that their gates be closed no more:
It is for the sake of my servant Jacob,
of Israel my chosen one,
that I have called you by your name,
conferring a title though you do not know me.
I am the Lord, unrivalled;
there is no other God besides me.
Though you do not know me, I arm you
that men may know from the rising to the setting of the sun
that, apart from me, all is nothing.
The word of the Lord.
Thanks be to God.
Responsorial Psalm
Ps 95:1, 3-5, 7-10
R. Give the Lord glory and honour.
O sing a new song to the Lord,
sing to the Lord all the earth.
Tell among the nations his glory
and his wonders among all the peoples. R.
The Lord is great and worthy of praise,
to be feared above all gods;
the gods of the heathens are naught.
It was the Lord who made the heavens. R.
Give the Lord, you families of peoples,
give the Lord glory and power,
give the Lord the glory of his name.
Bring an offering and enter his courts. R.
Worship the Lord in his temple,
O earth, tremble before him.
Proclaim to the nations: 'God is king,'
He will judge the peoples in fairness. R.

Second Reading
1 Thessalonians 1:1-5
A reading from the first letter of St Paul to the Thessalonians
We are mindful of your faith, hope, and love.

From Paul, Silvanus and Timothy, to the Church in Thessalonica which is in God the Father and the Lord Jesus Christ; wishing you grace and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ.
We always mention you in our prayers and thank God for you all, and constantly remember before God our Father how you have shown your faith in action, worked for love and persevered through hope, in our Lord Jesus Christ.
We know, brothers, that God loves you and that you have been chosen, because when we brought the Good News to you, it came to you not only as words, but as power and as the Holy Spirit and as utter conviction.
The word of the Lord.
Thanks be to God.

Gospel Acclamation
John 10:27
Alleluia, alleluia!
Jesus said: “My sheep hear my voice. I know them, and they follow me”. Alleluia!

Gospel
Matthew 22:15-21
A reading from the holy Gospel according to Matthew
Give to Caesar the things that belong to Caesar and to God the things that are God's.

The Pharisees went away to work out between them how to trap Jesus in what he said. And they sent their disciples to him, together with the Herodians, to say, 'Master, we know that you are an honest man and teach the way of God in an honest way, and that you are not afraid of anyone, because a man's rank means nothing to you. Tell us your opinion then. Is it permissible to pay taxes to Caesar or not?' But Jesus was aware of their malice and replied, 'You hypocrites! Why do you set this trap for me? Let me see the money you pay the tax with.' They handed him a denarius, and he replied, 'Whose head is this? Whose name?' 'Caesar's,' they replied. He then said to them, 'Very well, give back to Caesar what belongs to Caesar - and to God what belongs to God.'
The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.