PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 24.11.2019 - LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA - Vietnamese and English
"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-3

"Họ xức dầu phong Đavít làm vua Israel".

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: "Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: 'Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel'".

Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Đavít ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Đavít làm vua Israel. Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa".

1. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. 

2. Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. 

3. Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Đavít. 

BÀI ĐỌC II: Col 1, 12-20

"Người đã đem chúng ta về Nước Con yêu dấu của Người".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Đấng đã làm cho anh chị em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tôi.

Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người.

Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất. 

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Mc 11, 10

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Đavid tổ phụ chúng ta đã đến. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 23, 35-43

"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "NGƯỜI NÀY LÀ VUA DÂN DO THÁI".

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Đối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta". 

Đó là Lời Chúa.

_________

FIRST READING 2 SM 5:1-3

A READING FROM THE SECOND BOOK OF SAMUEL

All the tribes of Israel came to David at Hebron. ‘Look’ they said ‘we are your own flesh and blood. In days past when Saul was our king, it was you who led Israel in all their exploits; and the Lord said to you, “You are the man who shall be shepherd of my people Israel, you shall be the leader of Israel.”’ So all the elders of Israel came to the king at Hebron, and King David made a pact with them at Hebron in the presence of the Lord, and they anointed David king of Israel.

RESPONSORIAL PSALM

(R.) Let us go rejoicing to the house of the Lord.

1. I rejoiced when I heard them say:
‘Let us go to God’s house.’
And now our feet are standing
within your gates, O Jerusalem. (R.)

2. Jerusalem is built as a city
strongly compact.
It is there that the tribes go up,
the tribes of the Lord. (R.)

3. For Israel’s law it is,
there to praise the Lord’s name.
There were set the thrones of judgement
of the house of David. (R.)

 

SECOND READING COL 1:12-20

A READING FROM THE LETTER OF ST PAUL TO THE COLOSSIANS

We give thanks to the Father who has made it possible for you to join the saints and with them to inherit the light.

Because that is what he has done: he has taken us out of the power of darkness and created a place for us in the kingdom of the Son that he loves, and in him, we gain our freedom, the forgiveness of our sins.

He is the image of the unseen God and the first-born of all creation, for in him were created all things in heaven and on earth: everything visible and everything invisible, Thrones, Dominations, Sovereignties, Powers – all things were created through him and for him. Before anything was created, he existed, and he holds all things in unity.

Now the Church is his body, he is its head. As he is the Beginning, he was first to be born from the dead, so that he should be first in every way; because God wanted all perfection to be found in him and all things to be reconciled through him and for him, everything in heaven and everything on earth, when he made peace by his death on the cross.


GOSPEL LK 23:35-43

A READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO LUKE

The people stayed there before the cross watching Jesus. As for the leaders, they jeered at him. ‘He saved others,’ they said, ‘let him save himself if he is the Christ of God, the Chosen One.’ The soldiers mocked him too, and when they approached to offer him vinegar they said, ‘If you are the king of the Jews, save yourself.’ Above him there was an inscription: ‘This is the King of the Jews.’

One of the criminals hanging there abused him. ‘Are you not the Christ?’ he said. ‘Save yourself and us as well.’ But the other spoke up and rebuked him. ‘Have you no fear of God at all?’ he said. ‘You got the same sentence as he did, but in our case we deserved it: we are paying for what we did. But this man has done nothing wrong. Jesus,’ he said, ‘remember me when you come into your kingdom.’ ‘Indeed, I promise you,’ he replied, ‘today you will be with me in paradise.’

___________

© The scriptural quotations are taken from the Jerusalem Bible, published and copyright 1966, 1967 and 1968 by Darton Longman and Todd Ltd and Doubleday & Co Inc, and used by permission of the publishers. The English translation of the Psalm Responses, the Alleluia and Gospel Verses, and the Lenten Gospel Acclamations, and the Titles, Summaries, and Conclusion of the Readings, from the Lectionary for Mass © 1997, 1981, 1968, International Committee on English in the Liturgy, Inc. Courtesy of St Luke’s Revesby pritout. All rights reserved.