PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 24/09/23 - CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - NĂM A (& English)

BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9

"TÆ° tưởng Ta không phải là tÆ° tưởng các ngÆ°Æ¡i". 

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lÆ°Æ¡ng, hãy bỏ những tÆ° tưởng mình, hãy trở về vá»›i Chúa, thì Người sẽ thÆ°Æ¡ng xót; hãy trở về vá»›i Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rá»™ng lòng tha thứ.  Vì tÆ° tưởng Ta không phải là tÆ° tưởng các ngÆ°Æ¡i, và đường lối các ngÆ°Æ¡i không phải là đường lối của Ta, Chúa phán nhÆ° vậy. NhÆ° trời cao hÆ¡n đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngÆ°Æ¡i, và tÆ° tưởng Ta cÅ©ng vượt trên tÆ° tưởng các ngÆ°Æ¡i thế ấy.

Đó là Lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 144, 2-3. 8-9. 17-18

Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người.

1. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tá»›i muôn đời. Chúa vÄ© đại và rất Ä‘áng ngợi khen, sá»± vÄ© đại của Chúa không thể Ä‘o lường được. 

2. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm vá»›i hết mọi người, và từ bi vá»›i mọi công cuá»™c của Chúa. 

3. Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gÅ©i mọi kẻ kêu cầu Người, mọi kẻ kêu cầu Người cách thành tâm. 

BÀI ĐỌC II: Phil 1, 20c-24. 27

"Đối vá»›i tôi, sống là Đức Kitô"

Trích thÆ° Thánh Phaolô Tông đồ gá»­i tín hữu Philipphê. 

Anh chị em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối vá»›i tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là má»™t mối lợi. NhÆ°ng nếu sống trong xác thịt này Ä‘em lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi không biết phải chọn Ä‘àng nào. Tôi Ä‘ang lúng túng trong hai Ä‘iều này: là Æ°á»›c ao chết để được ở vá»›i Đức Kitô thì tốt hÆ¡n bá»™i phần, nhÆ°ng cứ ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh chị em. Anh chị em hãy sống xứng Ä‘áng vá»›i Tin Mừng của Đức Kitô.

Đó là Lời Chúa. 

ALLELUIA: Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 20, 1-16

"Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "NÆ°á»›c trời giống nhÆ° chủ nhà kia sáng sá»›m ra thuê người làm vườn nho mình. Khi Ä‘ã thoả thuận vá»›i những người làm thuê về tiền công nhật là má»™t đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngÆ°Æ¡i cÅ©ng hãy Ä‘i làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngÆ°Æ¡i xứng Ä‘áng". Họ liền Ä‘i. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cÅ©ng trở ra và làm nhÆ° vậy. Đến khoảng giờ thứ mười má»™t ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng Ä‘ó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngÆ°Æ¡i đứng nhÆ°ng không ở Ä‘ây suốt ngày nhÆ° thế?" Họ thÆ°a rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngÆ°Æ¡i cÅ©ng hãy Ä‘i làm vườn nho ta". Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tá»›i người đến trÆ°á»›c hết." Vậy những người làm từ giờ thứ mười má»™t đến, lãnh má»—i người má»™t đồng. Tá»›i phiên những người đến làm trÆ°á»›c, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hÆ¡n, nhÆ°ng họ cÅ©ng chỉ lãnh má»—i người má»™t đồng. Đang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có má»™t giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao"? Chủ nhà trả lời vá»›i má»™t kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn Ä‘âu, chá»› thì bạn Ä‘ã không thoả thuận vá»›i tôi má»™t đồng sao?" Bạn hãy lấy phần bạn mà Ä‘i về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm nhÆ° ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? NhÆ° thế, kẻ sau hết sẽ nên trÆ°á»›c hết, và kẻ trÆ°á»›c hết sẽ nên sau hết".

Đó là Lời Chúa. 

_________

Reading 1 Is 55:6-9

Seek the LORD while he may be found,
call him while he is near.
Let the scoundrel forsake his way,
and the wicked his thoughts;
let him turn to the LORD for mercy;
to our God, who is generous in forgiving.
For my thoughts are not your thoughts,
nor are your ways my ways, says the LORD.
As high as the heavens are above the earth,
so high are my ways above your ways
and my thoughts above your thoughts.

Reading 2 Phil 1:20c-24, 27a

Brothers and sisters:
Christ will be magnified in my body, whether by life or by death.
For to me life is Christ, and death is gain.
If I go on living in the flesh,
that means fruitful labor for me.
And I do not know which I shall choose.
I am caught between the two.
I long to depart this life and be with Christ,
for that is far better.
Yet that I remain in the flesh
is more necessary for your benefit.

Only, conduct yourselves in a way worthy of the gospel of Christ.

Gospel Mt 20:1-16a

Jesus told his disciples this parable:
"The kingdom of heaven is like a landowner
who went out at dawn to hire laborers for his vineyard.
After agreeing with them for the usual daily wage,
he sent them into his vineyard.
Going out about nine o'clock,
the landowner saw others standing idle in the marketplace,
and he said to them, 'You too go into my vineyard,
and I will give you what is just.'
So they went off.
And he went out again around noon,
and around three o'clock, and did likewise.
Going out about five o'clock,
the landowner found others standing around, and said to them,
'Why do you stand here idle all day?'
They answered, 'Because no one has hired us.'
He said to them, 'You too go into my vineyard.'
When it was evening the owner of the vineyard said to his foreman,
'Summon the laborers and give them their pay,
beginning with the last and ending with the first.'
When those who had started about five o'clock came,
each received the usual daily wage.
So when the first came, they thought that they would receive more,
but each of them also got the usual wage.
And on receiving it they grumbled against the landowner, saying,
'These last ones worked only one hour,
and you have made them equal to us,
who bore the day's burden and the heat.'
He said to one of them in reply,
'My friend, I am not cheating you.
Did you not agree with me for the usual daily wage?
Take what is yours and go.
What if I wish to give this last one the same as you?
Or am I not free to do as I wish with my own money?
Are you envious because I am generous?'
Thus, the last will be first, and the first will be last."