PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 29/1/2023 - CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN - NĂM A ( Vietnamese & English)

BÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13

"Ta sẽ để sống sót lại giữa ngÆ°Æ¡i, má»™t dân tá»™c khiêm tốn và nghèo hèn".

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nÆ°á»›c, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sá»± khiêm nhường, nếu các ngÆ°Æ¡i muốn được che chở trong ngày thịnh ná»™ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngÆ°Æ¡i má»™t dân tá»™c khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm Ä‘iều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy. 

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10.

Đáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì NÆ°á»›c Trời là của họ.

1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ Ä‘ói được cÆ¡m ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tá»™i. 

2. Thiên Chúa mở mắt những kẻ Ä‘ui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lÆ°ng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cÆ°. 

3. Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tá»›i muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của ngÆ°Æ¡i sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 26-31
 
"Thiên Chúa Ä‘ã chọn những Ä‘iều hèn hạ đối vá»›i thế gian".
 
Trích thÆ° thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gá»­i tín hữu Côrintô.
 
Anh chị em thân mến, anh chị em hãy xem Æ¡n kêu gọi của anh chị em: Vì (trong anh chị em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. NhÆ°ng Ä‘iều mà thế gian cho là Ä‘iên dại, thì Thiên Chúa Ä‘ã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; Ä‘iều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa Ä‘ã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngÆ°Æ¡i. Thiên Chúa Ä‘ã chọn những Ä‘iều hèn hạ đối vá»›i thế gian, những Ä‘iều bị khinh chê, những Ä‘iều không không, để phá huá»· những Ä‘iều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trÆ°á»›c mặt Người. Chính do Người mà anh chị em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng do Thiên Chúa, Ä‘ã trở nên sá»± khôn ngoan, sá»± công chính, sá»± thánh hoá và sá»± cứu rá»—i cho chúng ta, ngõ hầu, nhÆ° Ä‘ã chép: "Ai tá»± phụ, thì hãy tá»± phụ trong Chúa".    
 
Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Ä‘oàn lÅ© Ä‘ông đảo, Người Ä‘i lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì NÆ°á»›c Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất NÆ°á»›c làm cÆ¡ nghiệp. Phúc cho những ai Ä‘au buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai Ä‘ói khát Ä‘iều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thÆ°Æ¡ng xót người, vì họ sẽ được xót thÆ°Æ¡ng. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì NÆ°á»›c Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi Ä‘iều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời". 

Đó là Lời Chúa.

____


Reading 1 Zep 2:3; 3:12-13

Seek the LORD, all you humble of the earth,
who have observed his law;
seek justice, seek humility;
perhaps you may be sheltered
on the day of the LORD's anger.

But I will leave as a remnant in your midst
a people humble and lowly,
who shall take refuge in the name of the LORD:
the remnant of Israel.
They shall do no wrong
and speak no lies;
nor shall there be found in their mouths
a deceitful tongue;
they shall pasture and couch their flocks
with none to disturb them.
Responsorial Psalm

Reading 2 1 Cor 1:26-31


Consider your own calling, brothers and sisters.
Not many of you were wise by human standards,
not many were powerful,
not many were of noble birth.
Rather, God chose the foolish of the world to shame the wise,
and God chose the weak of the world to shame the strong,
and God chose the lowly and despised of the world,
those who count for nothing,
to reduce to nothing those who are something,
so that no human being might boast before God.
It is due to him that you are in Christ Jesus,
who became for us wisdom from God,
as well as righteousness, sanctification, and redemption,
so that, as it is written,
"Whoever boasts, should boast in the Lord."

Gospel Mt 5:1-12a

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain,
and after he had sat down, his disciples came to him.
He began to teach them, saying:
"Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are they who mourn,
for they will be comforted.
Blessed are the meek,
for they will inherit the land.
Blessed are they who hunger and thirst for righteousness,
for they will be satisfied.
Blessed are the merciful,
for they will be shown mercy.
Blessed are the clean of heart,
for they will see God.
Blessed are the peacemakers,
for they will be called children of God.
Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,
for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are you when they insult you and persecute you
and utter every kind of evil against you falsely because of me.
Rejoice and be glad,
for your reward will be great in heaven."