PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hạnh Các Thánh
Ngày 21.09 Kính Matthêu, tông đồ, thánh sử.
Tin Mừng thuật lại khi Chúa Giêsu đi ngang qua bàn thuế, Người gọi Lêvi. Lêvi không chần chừ, không do dự, ông đứng dậy khỏi bàn thu thuế mà đi theo Chúa Giêsu. Ơn gọi của Lêvi thật là huyền diệu! Chúa Giêsu không nói nhiều, Người chỉ nói một câu vỏn vẹn, ngắn ngủi: "Hãy theo Ta".

Lêvi là tên gọi của thánh Matthêu tông đồ,thánh sá»­. Tin Mừng thuật lại khi Chúa Giêsu Ä‘i ngang qua bàn thuế, Người gọi Lêvi. Lêvi không chần chừ, không do dá»±, ông đứng dậy khỏi bàn thu thuế mà Ä‘i theo Chúa Giêsu. Æ n gọi của Lêvi thật là huyền diệu! Chúa Giêsu không nói nhiều, Người chỉ nói má»™t câu vỏn vẹn, ngắn ngủi: "Hãy theo Ta".

Ðường Chúa chọn khác vá»›i cách cất nhắc của người đời thường làm. Chúa chọn ai tùy ý Người. Chúa cất nhắc ai là do Æ¡n huệ nhÆ°ng không của Chúa. Không ai có quyền Ä‘òi Chúa phải thế này thế kia. Không ai được phép buá»™c Chúa phải gọi người này, không được gọi và chọn người khác. Ðó là mầu nhiệm đức tin. Con người phải có Ä‘ôi mắt đức tin, con tim hiến tế má»›i nhận ra sá»± lạ lùng, kỳ diệu Ä‘ó, vì Æ¡n gọi của má»—i người là má»™t mầu nhiệm.

NhÆ° mọi tông đồ khác trong nhóm 12 mà Chúa Ä‘ã kêu mời. Chúa chỉ gọi họ, sau khi Chúa Ä‘ã kết hiệp thân thân tình lâu giờ vá»›i Chúa cha bằng lời cầu nguyện và sau khi Chúa Ä‘ã hỏi ý Chúa Cha. Thái Ä‘á»™, cá»­ chỉ, hành Ä‘á»™ng của Chúa trong mọi lần mời gọi tông đồ đều làm nổi bật ý nghÄ©a quan trọng của mầu nhiệm Æ¡n gọi. Lêvi, người thu thuế, má»™t hạng người được coi làm tay sai cho ngoại bang, làm tay sai cho Ðế Quốc La Mã thời Ä‘ó, má»™t hạng người mang tiếng ăn bẩn, tá»™i lá»—i và không tốt. Chúa lại nghÄ© khác vì Chúa thấu suốt tâm can của con người. Biệt phái, Pharisiêu, tÆ° tế, thông luật luôn nghÄ© xấu cho người khác.Chúa nói vá»›i họ: "Ta đến không để gọi những người công chính mà là gọi những người tá»™i lá»—i” (Mt 9,13) và "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc,người Ä‘au ốm má»›i cần" (Mt 9, 12).

Chúa Ä‘ã mời gọi các tông đồ. Chúa Ä‘ã sai họ Ä‘i khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cứu Ä‘á»™. Các tông đồ của Chúa sau khi Ä‘ã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Ä‘ã trở thành những chứng nhân hiên ngang làm chứng cho Chúa. Tất cả các tông đồ Ä‘ã nhất loạt giá»›i thiệu Chúa Kitô cho mọi người, dù rằng họ phải trả giá rất đắt bằng chính mạng sống của họ cho việc làm chứng Chúa Kitô phục sinh. Thánh Matthêu Ä‘ã không ra khỏi con đường này. Ngài Ä‘ã Ä‘i truyền giáo ở Êthiopi, Ba TÆ°, Parthes. Ngài Ä‘ã nói lên sá»± thá»±c này: "Chúa Giêsu chính là Ðấng cứu thế mà Cá»±u Ước hằng mong đợi”. Lời chứng của thánh nhân được coi là đầy đủ nhất trong Tin Mừng của Ngài. Ngài Ä‘ã được phúc tá»­ đạo tại Tarium nÆ°á»›c Êthiopi. Chúa Ä‘ã trao cho Ngài triều thiên công chính .

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn bắt chÆ°á»›c gÆ°Æ¡ng của Thánh Tông đồ: Ä‘ón tiếp mọi người vá»›i tất cả tình thÆ°Æ¡ng mến.

Xin cho chúng con biết nhìn nhận tá»™i lá»—i của mình mà sá»›m trở về vá»›i Chúa.

Xin cho chúng con đừng bao giờ loại trừ bất cứ má»™t ai.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT