PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hạnh Các Thánh
Ngày 26.01 Kính Thánh Timothê và Titô
Qua đời sống của Thánh Timothê và Titô, chúng ta có được chút hiểu biết về đời sống Giáo Hội thời tiên khởi: hăng say trong việc tông đồ, kết hợp mật thiết với Ðức Kitô, triển nở tình bạn. Tuy nhiên, luôn luôn có những vấn đề của bản tính con người và trong đời sống hàng ngày: "cần phải sống bác ái và kiên nhẫn với người khác”.

Qua Tân Ước, những gì chúng ta biết được về cuá»™c đời Thánh Timôtê thì giống nhÆ° của má»™t giám mục bận rá»™n ngày nay. Ngài được vinh dá»± tháp tùng Thánh Phaolô, và cả hai đều được Æ°u tiên rao giảng phúc âm và chịu Ä‘au khổ.

Thánh Timôtê có cha là người Hy Lạp và mẹ là người Do Thái tên là Eunice. Là kết quả của má»™t hôn nhân “há»—n hợp”, nên ngài bị người Do Thái coi là bất hợp pháp. Chính bà ngoại thánh nhân, bà Lois, là người đầu tiên trở lại Kitô Giáo. Sau Ä‘ó, Timôtê được Thánh Phaolô rá»­a tá»™i khoảng năm 47, và sau Ä‘ó cùng tiếp tay vá»›i ngài trong công cuá»™c tông đồ. Chính ngài và Thánh Phalô cùng sáng lập Giáo Há»™i Côrintô. Trong 15 năm làm việc vá»›i Thánh Phaolô, Timôtê trở nên người bạn trung tín nhất của Phaolô. Ngài được Thánh Phaolô gá»­i Ä‘i truyền giáo — thường phải Ä‘Æ°Æ¡ng đầu vá»›i những xáo trá»™n trong các giáo Ä‘oàn mà Thánh Phaolô thành lập.

Khi Timôtê Ä‘ang ở vá»›i Phaolô thì bị bắt tại Rôma. Trong má»™t thời gian, chính Timôtê cÅ©ng bị tù (Do Thái 13:23). Và Thánh Phaolô Ä‘ã bổ nhiệm Timôtê làm đại diện cho ngài ở Êphêsô. Timôtê quá trẻ so vá»›i trách nhiệm nặng nề phải đảm trách. (“Ðừng để ai coi thường anh vì sá»± trẻ trung” Thánh Phaolô viết trong thÆ° I gá»­i Timôtê 4:12a). Má»™t vài Ä‘oạn khác cho chúng ta biết dường nhÆ° Timôtê hay bẽn lẽn. Và má»™t trong những câu của Thánh Phaolô thường được trích dẫn là câu viết cho Timôtê: “Ðừng chỉ uống nÆ°á»›c lã, nhÆ°ng hãy dùng thêm chút rượu, vì anh Ä‘au dạ dày và ốm yếu luôn” (1 Tim 5:23).

Titô có nét đặc biệt là người bạn thân và là môn đệ của Thánh Phaolô cÅ©ng nhÆ° tiếp tay trong công cuá»™c truyền giáo. Ngài là người Hy Lạp, hiển nhiên xuất thân từ Antiôkia. Mặc dù ngài là dân ngoại, Thánh Phaolô Ä‘ã không để ngài phải chịu cắt bì ở Giêrusalem. Titô được coi nhÆ° người hòa giải, người quản đốc, người bạn rất tốt. Trong lá thÆ° thứ hai gá»­i giáo Ä‘oàn Côrintô, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy tình bạn sâu đậm giữa ngài vá»›i Titô, và tình đồng Ä‘á»™i giữa hai người khi rao giảng Tin Mừng: “Khi tôi đến Troas, tinh thần tôi không được khuây khỏa vì không được gặp Titô, người anh em của tôi. Do Ä‘ó tôi từ giã họ và tiếp tục đến Macedonia. Ngay cả khi đến Macedonia, thể xác chúng tôi cÅ©ng chÆ°a được yên, mà phải chịu Ä‘au khổ đủ mọi cách — xung Ä‘á»™t bên ngoài, lo sợ bên trong. NhÆ°ng Thiên Chúa, Ðấng an ủi những kẻ yếu hèn, Ä‘ã an ủi chúng tôi bằng cách sai Ti-tô đến” (2 Côrintô 2:12a, 13; 7:5-6).

Trong thÆ°  gá»­i Titô, lúc ấy Titô được coi nhÆ° quản đốc của cá»™ng đồng Kitô Giáo trên đảo Crete, có trách nhiệm tổ chức, chấn chỉnh những lạm dụng và bổ nhiệm các giám mục phụ tá.

Lời Bàn

Qua đời sống của Thánh Titô, chúng ta có được chút hiểu biết về đời sống Giáo Há»™i thời tiên khởi: hăng say trong việc tông đồ, kết hợp mật thiết vá»›i Ðức Kitô, triển nở tình bạn. Tuy nhiên, luôn luôn có những vấn đề của bản tính con người và những chi tiết không hấp dẫn chút nào trong đời sống hàng ngày: cần phải sống bác ái và kiên nhẫn trong “sá»± cãi cọ vá»›i người khác, lo sợ trong tâm hồn”. Qua tất cả những Ä‘iều ấy, tình yêu của Ðức Kitô Ä‘ã gìn giữ họ.

Nguồn Dòng Tên Việt Nam