PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Lịch sử Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du
Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima làm bằng gỗ cây sồi được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị làm phép tại Roma và năm 1993 đã được Ban Tuyên Úy CĐCGVN TGP Sydney thỉnh về từ Fatima Bồ Đào Nha qua sự bảo trợ của một ân nhân hảo tâm trong Cộng Đồng.

Cộng Đồng đã long trọng đón Mẹ từ phi trường Sydney về Trung Tâm Mục Vụ Revesby ngày 22 tháng 8 năm 1993, ngày lễ Mẹ Trinh Nữ Vương. Hiện nay Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima được đặt tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly.

Theo sự thỉnh cầu của Ban Tuyên Úy CĐ, ngày 19 tháng 5 năm 2001, Tòa Ân Giải Tối Cao do năng quyền Đức Thánh Cha ủy thác đã ban Ơn Toàn Xá có hiệu lực 7 năm với các điều kiện thông thường là Xưng Tội Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, khi họ thực tình thống hối, mà đến viếng Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney, với tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria Fatima, dưới hình thức hành hương và tham dự tại đó một buổi cử hành thánh hay ít ra dành một khoảng thời gian suy niệm trước tượng Đức Mẹ được đặt cho công chúng tôn kính, rồi kết thúc với việc đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và lời cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, vào các ngày sau đây:

1. Ngày Thánh Mẫu để kính Đức Mẹ cách đặc biệt trong tháng Năm và tháng Mười;

2. Ngày 13 mỗi tháng;

3. Trong các Lễ Trọng kính Đức Trinh Nữ Maria;

4. Một lần, trong các dịp tĩnh tâm;

5. Một lần, trong ngày tín hữu tự ý chọn.

Sau khi Sắc Lệnh Ơn Toàn Xá năm 2001 hết hiệu lực, một lần nữa, theo sự thỉnh cầu của Ban Tuyên Úy, Tòa Ân Giải Tối Cao lại ban Sắc Lệnh Ơn Toàn Xá thứ hai có hiệu lực 7 năm từ ngày 18 tháng 8 năm 2010 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017 cùng với các điều kiện như trên.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hân hoan nhận được Sắc Lệnh Ơn Toàn Xá thứ ba có hiệu lực 7 năm từ ngày 18 tháng 8 năm 2017 đến ngày 18 tháng 8 năm 2024.

Lm. Paul Chu Văn Chi.