THÔNG TIN | Thông báo
06.10 - Thứ Sáu Đầu Tháng
Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự: • Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, bắt đầu đúng 10giờ sáng; • Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 4g chiều tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby; • Tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville: 6g tối; Cabramatta: 7g30 tối.