THÔNG TIN | Thông báo
Chuẩn bị Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu lần đầu tiên.
Tuyên Úy Đoàn Liên Bang kính nhờ CĐCGVN TGP Sydney điều hành Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu đầu tiên vào những ngày 5,6,7 tháng 10 năm 2018. Ban Điều Hành Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu được thành lập để chuẩn bị. Kính xin Anh Chị Em cầu nguyện và tích cực cộng tác với Ban Tuyên Úy, HĐMV, và Ban Điều Hành Đại Hội.