THÔNG TIN | Thông báo
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Sẽ tổ chức tĩnh tâm tại nhà thờ St Theresa 129 The Boulevarde Fairfield Heights từ 9am - 3pm ngày 5/8/2017 do cha Vũ Hiến thuyết giảng