THÔNG TIN | Thông báo
Lịch Trình thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên (23-24.5)

Thánh Lễ thứ Bảy 23.5.20 lúc 6.30pm, (giờ Sydney, Úc Châu)


• Youtube:

https://youtu.be/106Kdi7zwCU

• Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/143331573981894

Thánh Lễ Chúa Nhật 24.5.20 lúc 11.00am,  (giờ Sydney, Úc Châu)

• Youtube:

https://youtu.be/sfGY_n3sJT8

 • Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/143331833981868

BTU - BTV Kính Báo

Lịch Trong Tuần:

24.05 Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên - Năm A;

25.05 Thứ Hai: Đức Mẹ Phù hộ các Giáo Hữu

26.05 Thứ Ba: Lễ T.Philip Neri, Linh Mục

27.05 Thứ Tư: Lễ T. Augustino thành Canterbury, Giám Mục 

28.05 Thứ Năm; 

29.05 Thứ Sáu; 

30.05 Thứ Bảy; 

31.05 Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm A.