THÔNG TIN | Thông báo
Thánh Lễ trực tuyến Lễ Chúa Kitô Vua
ACE mến, Vì hoàn cảnh mưa tại Bringelly thứ 7 này 80 hay 90%, Nên BTU và BTV quyết định Thánh Lễ tại Các Giáo Đoàn Thứ 7 như thường lệ. AE TBMV thông báo cho Nhà Xứ Thánh Lễ Thứ 7 như thường. AE BMV thiết lập Bàn Thờ các Thánh TĐVN như những lần mừng tại Giáo Đoàn trước kia để Mừng Chung BMCĐCGVN Sydney. Vẫn có 1 Thánh Lễ do 1 Cha Tuyên Úy lúc 6.30pm Thư 7 tại Bringelly cho những người đến dự mà không biết thông báo. Kính chúc tràn đầy hồng ân. BTU và BTV

Thánh Lễ Chúa Nhật – Lễ Chúa Kitô Vua 21/11/2021, lúc 11.00am (Giờ Sydney, Úc Châu)

• Youtube:  

https://youtu.be/wsGqi1Te0Qk

BTU & BTVCĐCGVN - TGP SYDNEY

BREAKING NEWS - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ACE mến,

Vì hoàn cảnh mưa tại Bringelly thứ 7 này 80 hay 90%, Nên BTU và BTV quyết định Thánh Lễ tại Các Giáo Đoàn Thứ 7 như thường lệ. AE TBMV thông báo cho Nhà Xứ Thánh Lễ Thứ 7 như thường.
 
Bringelly 6.30pm; Lakemba 4.30pm; Fairfield 5.00pm; Georges Hall 6.30pm; Marrickville 6.30pm; Cabramatta 7.30pm; Mt Pritchard 7.00pm
 
AE BMV thiết lập Bàn Thờ các Thánh TĐVN như những lần mừng tại Giáo Đoàn trước kia để Mừng Chung BMCĐCGVN Sydney. Vẫn có 1 Thánh Lễ do 1 Cha Tuyên Úy lúc 6.30pm Thư 7 tại Bringelly cho những người đến dự mà không biết thông báo.
 
Gửi AE Lịch trình Thánh Lễ cuối tuần TDVN và Lễ Chúa Kito Vua.

Kính chúc tràn đầy hồng ân.

BTU và BTV