THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Các Thánh Lễ Trực Tuyến Tuần 24 Thường Niên Năm B
THỨ BẢY 11/09/2021, Vào lúc 6.00pm; (Giờ Sydney, Úc Châu) - CHÚA NHẬT 12/09/2021, Vào lúc 11.00am - Hành Hương Kính Đức Mẹ - Thứ Hai, 13/09/2021 lúc 6.00pm

 

THÁNH LỄ THỨ BẢY 11/9/2021, Vào lúc 6.00pm; (Giờ Sydney, Úc Châu)

• Youtube:  

https://youtu.be/E3s3HtODGXA 

• Facebook:  

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

• THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 12/9/2021, Vào lúc 11.00am; (Giờ Sydney, Úc Châu)

• Youtube:

https://youtu.be/PsrDOmF_mS0

• Facebook: 

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

• Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ - Thứ Hai, 13/9/2021 lúc 6.00pm (giờ Sydney, Úc Châu)
• Youtube: 

https://youtu.be/bMCp7uGMKM8

• Facebook: 

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

BTU & BTV