THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy & Chúa Nhật 25 Năm B
THÁNH LỄ THỨ BẢY 18/9/2021, lúc 6.00pm (Giờ Sydney, Úc Châu). THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 19/9/2021, lúc 11.00am (Giờ Sydney, Úc Châu) trên Youtube và Facebook.


THÁNH LỄ THỨ BẢY 18/9/2021, Vào lúc 6.00pm (Giờ Sydney, Úc Châu).

Youtube: 

https://youtu.be/DbLAI4Y8Bak

Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

 

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 19/9/2021, Vào lúc 11.00am (Giờ Sydney, Úc Châu).

Youtube: 

https://youtu.be/dbfOiQM74-0

Facebook: 

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

BTU&BTV

Lịch trong tuần:

 

19/09 Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm B

20/09 Thứ hai: Th. Anre Kim, linh mục;Th. Phaolo Chong, và các bạn tử đạo;

21/09 Thứ ba: Th. Mathêô, Tông Đồ Thánh Sử;

22/09 Thứ tư;

23/09 Thứ năm: Th. Piô Pietrelcina, linh mục;

24/09 Thứ sáu; 

25/09 Thứ bảy;

26/09 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B