THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Sáu Đầu Tháng và Cuối Tuần 27 Thường Niên Năm B
Tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ và Cầu Nguyện cho Ngay Khai Mạc Công Nghi Úc Châu. Chủ Nhât tuần này 03 tháng 10 tại New South Wales, Victoria, Tasmania và ACT ..... ĐỔI GIỜ (Daylight Saving Time) 2 giờ sáng thành 3 giờ sáng theo giờ mùa hè.

• THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 1/10/2021, Vào lúc 6.00pm (Giờ Sydney, Úc Châu)

Youtube

https://youtu.be/dENFR1reVwM

Facebook

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

• THÁNH LỄ THỨ BẢY 2/10/2021; Vào lúc 6.00pm; (Giờ Sydney, Úc Châu)

YouTube:

https://youtu.be/4DPUVjZfMuQ

 Facebook:

 https://www.facebook.com/VCC.Sydney

 • THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 3/10/2021- Khai mạc Công Nghị Úc Châu; Vào lúc 11.00am; (Giờ Sydney, Úc Châu)

 Youtube:

https://youtu.be/BUWN0s-nBNc

Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

BTU & BTV

 

 Lịch trong tuần:

 

03/10 Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm B

04/10 Thứ hai: Lễ Th. Phanxicô Assisi;

05/10 Thứ ba;

06/10 Thứ tư;

07/10 Thứ năm đầu tháng: lễ Đức Mẹ Mân Côi;

08/10 Thứ sáu; 

09/10 Thứ bảy;

10/10 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm B