THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Về Việc Mang Khẩu Trang Trong Các Nghi Thức Tôn Giáo.

Hôm nay (3.8.2020), Thủ hiến Tiểu Bang NSW khuyên rằng dân chúng nên mang khẩu trang khi hiện diện tại những nơi đông người nơi mà khoảng cách xã hội không dễ để giữ. Bà thủ hiến đưa ra thí dụ như nơi phương tiện vận chuyển công cộng và những nơi thờ phượng.

Vì thế bắt đầu từ hôm nay, Ban Tuyên Uý, theo yêu cầu của Toà Giám Mục, mời gọi quý ông bà anh chị em mang khẩu trang khi tham dự tất cả các nghi thức tôn giáo bao gồm Thánh Lễ thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney.

BTU