THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ Em (WWCC) Trong Giáo Xứ.
Tại NSW, Đạo luật Bảo Vệ Trẻ Em năm 2012 (The Child Protection (Working with Children 2012)) quy định những người cần phải có Số Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ Em (Working with Children Check (WWCC)). Hệ thống WWCC tại NSW được giám sát và kiểm tra bởi Văn Phòng Giám Hộ Trẻ Em (Office of the Children’s Guardian (OCG)).

 Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ Em (WWCC) Trong Giáo Xứ.

Chúng tôi ý thức rằng có nhiều sứ vụ khác nhau trong các giáo xứ trong toàn thể Tổng giáo Phận và thật là quan trọng để nhận ra điều này. Tài liệu sau đây cung cấp một sự hướng dẫn và phải được diễn giải trong giới hạn về những chi tiết riêng biệt của mỗi vai trò làm việc trong Giáo xứ.
Tại NSW, Đạo luật Bảo Vệ Trẻ Em năm 2012 (The Child Protection (Working with Children 2012)) quy định những người cần phải có Số Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ Em (Working with Children Check (WWCC)). Hệ thống WWCC tại NSW được giám sát và kiểm tra bởi Văn Phòng Giám Hộ Trẻ Em (Office of the Children’s Guardian (OCG)).

WWCC Là Gì?

WWCC định giá mức độ về nguy cơ mà một cá nhân có thể áp đặt đối với trẻ em trong tiến trình làm những công việc có liên quan đến trẻ em (Child-related) của họ. Hệ thống WWCC định giá những tiền án, những lệnh cấm của toà (AVO), những lời buộc tội, và những cáo buộc liên quan, hoặc những cuộc điều tra của cảnh sát.

Ai Cần Phải Có WWCC?

Các nhân viên làm việc có liên quan đến trẻ em (child-related) buộc phải có số WWCC.

Các Nhân Viên Là Ai?

Nhân Viên là Giáo xứ và nhân viên của các cơ quan, các thiện nguyện viên, những người thầu khoán độc lập (self-employed), linh mục, những người được bổ nhiệm tôn giáo đang làm việc hoặc trước đây có liên đới với Tổng Giáo Phận.

Công Việc Liên Hệ Trẻ Em Là Gì?

Văn Phòng Giám Hộ Trẻ Em xét những công việc có liên quan đến trẻ em (trả tiền hoặc không trả tiền) bao gồm tiếp xúc diện đối diện với trẻ em (dưới 18 tuổi) trong phạm vi có liên quan đến trẻ em hoặc trong vai trò có liên quan đến trẻ em.
Những Vai Trò Cần Phải Có WWCC.

 •  Thư ký giáo xứ.
 •  Thừa tác viên giới trẻ, những người làm việc hoặc các trưởng nhóm.
 •  Những người cộng tác mục vụ
 •  Các điều phối viên bí tích
 •  Trưởng các nhóm bí tích
 •  Giáo lý viên tại các trường công.
 •  Điều hợp viên phụng vụ trẻ em
 •  Trưởng ca đoàn trẻ em.
 •  Thừa tác viên giúp lễ và những em giúp lễ lớn tuổi.
 •  Thừa tác viên Thánh thể ngoại thường.

Những vai trò không đòi hỏi phải có WWCC.

 

 •  Những người dọn dẹp, lau chùi.
 •  Người làm vườn
 •  Các ca viên ca đoàn.
 •  Nhạc sĩ
 •  Uỷ ban tài chánh (dùng cách thích hợp khác để tìm hiểu bối cảnh tội phạm nếu có)
 •  Hội đồng giáo xứ (dùng cách thích hợp khác để tìm hiểu lý lịch tội phạm nếu có)
 •  Những người đếm tiền
 •  Các điều hợp viên âm thanh.
 •  Những người bán tại quầy hàng giáo xứ.
 •  Người cắm hoa
 •  Dâng lễ vật
 •  Những nhân viên tiếp đãi (hospitality)
 •  Những thừa tác viên thăm viếng bệnh nhân, những người đọc sách Thánh.
 •  Những người xin tiền giáo xứ
 •  Những nhân viên chào đón

5 ngày miễn trừ WWCC

Có một vài trường hợp hạn chế mà một sự miễn trừ WWCC có thể áp dụng cho những người thực hiện những vai trò của họ ít hơn 5 lần trong một năm. Những chi tiết thêm về việc khi nào sự miễn trừ có thể áp dụng được bao gồm trong tài liệu hướng dẫn Who Must Obtain a Working with Children Check?

Xác Minh WWCC.

Cha xứ/Cha quản nhiệm có bổn phận bảo đảm tất cả những nhân viên làm việc có liên quan đến trẻ em (child-related workers) phải có WWCC.

Nếu muốn biết những câu hỏi đặc trưng về WWCC, có thể email cho văn phòng bảo vệ và mục vụ toàn vẹn theo địa chỉ: safeguardingenquiries@sydneycatholic.org hoặc phone 02 9390 5810

Những nguồn tài liệu thêm

Vào trang web của Tổng giáo phận để tiếp cận chính sách và qui định của Tổng Giáo Phận.

Nguồn: FACT SHEET: Working with Children Checks in Parishes, Archdiocese of Sydney.

Có hiệu lực từ ngày 6/12/2023. Sẽ xét lại vào ngày 6/12/2026

Imanage: 382709v8

FACT SHEET: Working with Children Checks in Parishes

We acknowledge that ministry looks very different in Parishes across the Archdiocese and it is important to recognise this. The information below provides guidance and must be interpreted in terms of the specific details of each role carried out in the Parish. In NSW, the Child Protection (Working with Children) Act 2012 stipulates who requires a Working with Children Check (WWCC). The

WWCC scheme in NSW is monitored and audited by the Office of the Children’s Guardian (OCG).

What is a WWCC?

A WWCC assesses the level of risk that a person may pose to Children during the course of their Child-Related Work. WWCCs assess prior convictions, apprehended violence orders, charges, and relevant allegations or police investigations.

Who needs a WWCC?

A WWCC is required for Workers in Child-Related Work.

What is a Worker?

Workers are Parish and Agency Employees, Volunteers, self-employed contractors, Clergy and Religious Appointees who are currently or have previously been associated with the Archdiocese.
What is Child-Related Work?

The OCG considers Child-Related Work (paid or unpaid) to consist of face-to-face contact with Children (under the age of 18) in a Child-related sector or in a Child-related role.

Parish roles that DO require a WWCC

 •  Parish Secretaries
 •  Youth Ministers, Workers or Leaders
 •  Pastoral Associates
 •  Sacramental Coordinators
 •  Sacramental Group Leaders
 •  Catechists in State Schools
 •  Children’s Liturgy Coordinators
 •  Children’s Choir Ministry Leaders
 •  Acolytes and Senior Altar Servers
 •  Eucharistic Ministers

Parish roles that DO NOT require a WWCC

 •  Cleaners
 •  Gardener
 •  Choir members
 •  Musicians
 •  Finance Committee1
 •  Parish Pastoral Council1
 •  Counters
 •  Audio Visual Coordinators
 •  Piety Stall
 •  Flower Arranger
 •  Offertory
 •  Hospitality Workers
 •  Ministers of the Homebound • Ministers of the Word/Readers/Lectors1
 •  Parish Collectors (AKA Wardens)1
 •  Welcoming/greeting Ministry

Five Day Exemption from WWCC

There are some limited circumstances when a WWCC exemption is applicable for people undertaking roles for less than five times in a calendar year. Further details of when exemptions may apply are contained in Guidance Document: Who Must Obtain a Working with Children Check?

Verification of WWCC

The Parish Priest/Administrator is ultimately responsible for ensuring all child-related workers have a verified WWCC.

More Information:

If you have specific questions about WWCCs, you can email the Safeguarding and Ministerial Integrity Office on safeguardingenquiries@sydneycatholic.org or phone 02 9390 5810
For further information, you can visit the NSW Office of the Children’s Guardian website at ocg.nsw.gov.au

Further Resources:

Visit the Archdiocese’s Safeguarding website to access the Archdiocese’s Policy and Protocol