THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Tĩnh Tâm và Đại Hội HĐMV 2022
Hình ảnh cha Giảng Phòng Antôn Nguyễn Ngọc Dũng chia sẻ đề tài “Hiệp Hành Trong Tình Người” với HĐMV.