THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Công bố dự thảo hiến chương cải tổ Giáo Triều Roma.
Phát ngôn viên Tòa Thánh ông Greg Burke nói rằng: “ĐTC sẽ thực hiện những gì mà ngài muốn và sẽ áp dụng tất cả những thay đổi được coi là cần thiết”.

Ban cố vấn tối cao của ĐTC thường được gọi là C9 gồm 9 hồng y vừa cho công bố bản dự thảo đầu tiên trong kế hoạch cải tổ Giáo Triều Roma. Văn kiện được gọi là Hiến Chương Apostolic Constitution là một trong số những hình thức sắc chỉ quan trọng nhất của ĐTC. Lúc này văn kiện còn có tên là Praedicate Evangelium (Rao Giàng Tin Mừng) và sẽ được đệ trình lên ĐTC để cứu xét.

Phát ngôn viên Tòa Thánh ông Greg Burke nói rằng: “ĐTC sẽ thực hiện những gì mà ngài muốn và sẽ áp dụng tất cả những thay đổi được coi là cần thiết”. Dự thảo Hiến Chương đưa ra những chỉ dẫn để hiểu được tinh thần của nội dung và những gì đằng sau các chữ viết. Tuy nhiên bản dự thảo không đưa ra thời điểm rõ ràng khi nào văn kiện chung cuộc sẽ được hoàn tất. Chỉ biết là bản dự thảo một khi được chấp nhận sẽ thay thế Hiến Chương Pastor Bonus từng được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố năm 1998. 

Các Đức Hồng Y trong hội đồng C9 - ngoại trừ ĐHY George Pell đang được nghỉ phép chức vụ bộ trưởng kinh tế của Vatican để về Úc hầu toà - trong tuần này sẽ hội họp trong 3 ngày. Đức Ông Brian Ferme, bí thư Hội Đồng Kinh Tế Toà Thánh, đã trình bày những bước cụ thể trong kế hoạch cải tổ tài chính cho các hồng y với mục đích chính là tránh phí phạm, cần trong sáng và bảo đảm áp dụng những tiêu chẩn chính xác về kế toán dựa trên nguyên tắc kiểm tra hai chiều và dựa vào những tiêu chuẩn quốc tế. 

Mặc dầu công việc trong lãnh vực cải tổ tài chính còn nhiều tuy nhiên Đức Ông Ferme ghi nhận những kết quả tích cực kể từ khi kế hoạch được bắt đầu như việc có ý thức hơn trong việc chi tiêu, thông hiểu nhiều hơn tiến trình cải tổ và một sư thay đổi đáng kể về não trạng đối với vấn đề trong sáng và chịu trách nhiệm. 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ