THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô chấp nhận đơn xin từ chức của 3 giám mục Chí Lợi.
Đơn xin từ chức của ĐGM Juan Barros Madrid, thuộc giáo phận Osomo cũng được ĐTC chấp nhận và ngài đã bổ nhiệm ĐC Jorge Enrique Concha Cayuqueo, O.F.M, GM phụ tá TGP Santiago làm giám quản tông toà giáo phận.

Văn phòng báo chí của Toà thánh cho hay là ĐTC đã chấp nhận đơn xin từ chức của 3 gíam mục Chí Lợi trong số có 2 vị là vì đến tuổi nghỉ hưu. Đơn xin từ chức của ĐGM Juan Barros Madrid, giám mục giáo phận Osomo cũng được ĐTC chấp nhận. ĐTC đã bổ nhiệm ĐTGM Jorge Enrique Concha Cayuqueo, O.F.M, giám mục phụ tá TGP Santiago làm giám quản tông toà giáo phận Osomo. 

Trong khi đó đơn xin từ chức của ĐGM Cristián Caro Cordero tại giáo phận Puerto Montt cũng được ĐTC chấp nhận vì lý do đến tuổi và ĐTC bổ nhiệm linh mục Ricardo Basilio Morales Galindo, O. de M., bề trên giám tỉnh Dòng Mercedarians, làm giám quản tông toà tại giáo phận. 

Còn tại giáo phận Valparaiso, ĐTC chấp nhận đơn xin từ chức của ĐGM Gonzalo Duarte García De Cortázar, SS.CC.,vì lý do đến tuổi và bổ nhiệm Đức Cha Pedro Mario Ossandón Buljevic, giám mục phụ tá TGP Santiago làm giám quản tông toà. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ