THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC ban hành luật chống tham nhũng trong các giao dịch tài chính ở Vatican
Đạo luật mới được ban hành sau khi có báo cáo tiên liệu rằng ngân sách của Toà Thánh có nguy cơ bị thâm thủng nặng nề. Vào ngày 10 tháng 5, nhật báo Il Messaggero ở Ý đưa tin rằng dự phóng thu nhập trong báo cáo nội bộ cho thấy mức sút giảm là ít nhất 30% và có thể lên cao nhất là 80%.

Ngày 01/06/2020, ĐTC Phanxicô đã ban hành Tự Sắc (Motu Proprio) công bố quy luật liên quan đến các hợp đồng, đấu thầu và quyền tài phán của Tòa Thánh và Thành Phố Vatican, với các quy tắc liên quan đến sự minh bạch, tập trung quyền kiểm soát và sự cạnh tranh trong tiến trình ký kết hợp đồng. Luật này sẽ giúp quản lý tốt hơn các tài nguyên và giảm nguy cơ tham nhũng.

Quy luật có tên "Các tiêu chuẩn về tính minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh trong các hợp đồng công khai của Tòa thánh và Thành Phố Vatican”, đưa ra các thủ tục mới trong việc ký kết các hợp đồng công khai nhằm tăng cường giám sát và trách nhiệm, và bảo đảm Thành Phố Vatican và Tòa thánh chỉ hoạt động với các đối tác tài chính được phê chuẩn. Các quy định mới của Vatican cũng phù hợp với luật lệ chống tham nhũng quốc tế.

Trong Tự Sắc ký ngày 19/05, ĐTC Phanxicô nói rằng việc cổ xuý sự đóng góp đồng thời và công bằng của các chuyên gia kinh tế, kết hợp với sự minh bạch và kiểm soát tiến trình ký kết hợp đồng, sẽ cho phép quản lý tốt hơn các tài nguyên mà Tòa Thánh điều hành để đạt được các mục tiêu của Giáo hội…”

Hoạt động của toàn bộ hệ thống cũng sẽ tạo trở ngại cho các thỏa thuận giới hạn và sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ tham nhũng của những người có trách nhiệm điều hành và quản lý các thực thể của Tòa Thánh và của Thành phố Vatican.

Đạo luật mới được ban hành sau khi có báo cáo tiên liệu rằng ngân sách của Toà Thánh có nguy cơ bị thâm thủng nặng nề. Vào ngày 10 tháng 5, nhật báo Il Messaggero ở Ý đưa tin rằng dự phóng thu nhập trong báo cáo nội bộ cho thấy mức sút giảm là ít nhất 30% và có thể lên cao nhất là 80%. 

Trong số những thay đổi khác trong các quy định, ĐTC Phanxicô đã trao cho các tòa án của Thành phố Vatican quyền xét xử các văn phòng của giáo triều Roma về các vấn đề liên quan đến pháp luật.

Trong khi đó, Toà Thánh đang bị Văn Phòng Công Tố Vatican điều tra về những giao dịch tài chính và đầu tư đáng nghi ngờ của bộ ngoại giao từng là đối tượng cho các cơ chế điều hành ngân hàng ở Liên Âu xoi bói. 

Một mặt khác, đạo luật mới cũng chứng tỏ sự quyết tâm của ĐTC trong việc cải tổ cơ cấu tài chính và nêu rõ một số nguyên tắc căn bản hướng dẫn các quy tắc, bao gồm các quyết định kinh tế của Thành Phố Vatican và của Tòa Thánh, nên có tính đạo đức và được thực hiện phù hợp với học thuyết xã hội của Giáo hội.

Quá trình lựa chọn đối tác tài chính cho các dự án hoặc đầu tư của Vatican sẽ phải thông qua Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh (APSA) và Hội Đồng Thành Phố Vatican với thời hạn mà hai văn phòng phải công bố trong nội bộ về các đối tác tài chính được chọn lựa và thời gian dự kiến thực hiện các hợp đồng đó.

Vũ Nhuận tổng hợp