THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Đức Thánh Cha Phanxicô vừa cho phổ biến Ý Nguyện của Ngài trong tháng 8.
"Chúng ta hãy dành một chỗ đặc biệt cho việc cầu nguyện riêng và chung trong gia đình. Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình qua cuộc sống cầu nguyện và tình thương trở thành những mái trường phát triển nhân bản”.

Đức Thánh Cha Phanxicô vừa cho phổ biến Ý Nguyện của Ngài trong tháng 8 là cho các gia đình qua cuộc sống cầu nguyện và tình thương để trở thành những mái trường phát triển nhân bản.

ĐTC có thói quen mỗi tháng phổ biến một đoạn video clip cho biết ý nguyện của Ngài trong mỗi tháng. Nội dung Ý Nguyện của ngài trong tháng này là dành cho các gia đình:

“Thế giới mà chúng ta muốn để lại cho tương lai là thế giới nào? 
Chúng ta hãy để lại một thế giới với các gia đình.
Chúng ta hãy chăm sóc các gia đình, bởi vì đó là những mái trường thật sự cho tương lai, đó là những không gian tự do và là những trung tâm nhân bản.

Chúng ta hãy dành một chỗ đặc biệt cho việc cầu nguyện riêng và chung trong gia đình của chúng ta.
Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình qua cuộc sống cầu nguyện và tình thương trở thành những mái trường phát triển nhân bản”. 

Cơ sở Worldwide Prayer Network of the Apostleship of Prayer của ĐTC đã thực hiện sáng kiến "The Pope Video" nhằm phổ biến Ý Nguyện của ngài trong mỗi tháng liên quan đến những thách đố hiện nay của thế giới.

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ