THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Ý Chỉ Cầu Nguyện của ĐTC trong tháng 5
Mỗi tháng ĐTC Phanxicô có thói quen cho phổ biến một đoạn video ngắn cho biết ý chỉ cầu nguyện của ngài trong tháng. Trong tháng 5, ý chỉ của ngài như sau: “Những phân hoá trong các lãnh vực sắc tộc, ngôn ngữ và bộ tộc tại Châu Phi có thể vượt qua bằng cách cổ xuý cho sự đoàn kết trong đa dạng”. (Mời xem ô Video)

Đoạn video clip Ý Chỉ Cầu Nguyện của ĐTC trong tháng 5 vừa được phổ biến. 

Ý Chỉ cầu nguyện của ĐTC trong tháng 5 là dành cho lục địa Phi Châu. Ngài hy vọng Giáo Hội tại Phi Châu sẽ là hạt giống đoàn kết các dân nước trên lục địa này và là một dấu chỉ hy vọng cho Châu Phi. 

Điều đã trở thành một thông lệ là mỗi tháng ĐTC Phanxicô đã cho phổ biến một đoạn video ngắn cho biết ý chỉ cầu nguyện của ngài trong tháng. Trong tháng 5, ý chỉ của ngài như sau: “Những phân hoá trong các lãnh vực sắc tộc, ngôn ngữ và bộ tộc tại Châu Phi có thể vượt qua bằng cách cổ xuý cho sự đoàn kết trong đa dạng”.

“Ta muốn cám ơn các nữ tu, các linh mục, các giáo dân và các nhà truyền giáo qua công việc của mình đã tạo đối thoại và hoà giải giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội tại Phi Châu”. 

“Trong tháng này, chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội tại Châu Phi, qua sự dấn thân của các thành viên, có thể trở thành hạt giống đoàn kết giữa các dân tộc và là dấu chỉ hy vọng cho lục địa này”. 

Bộ phận Worldwide Prayer Network of the Apostleship of Prayer của ĐTC đã thực hiện sáng kiến video clip này để giúp quảng bá trên toàn thế giới ý chỉ cầu nguyện của ĐTC trong mỗi tháng liên quan đến những thách đố mà thế giới đang phải đối diện. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ