PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hằng Tuần
Ngày 17/09/2023 Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm A (& English).

Bài Đọc I: Hc 27, 33 - 28, 9 "Hãy tha thứ cho kẻ làm hại người, thì khi người cầu nguyện, người sẽ được tha". Trích sách Huấn Ca.

Ngày 10/09/23 Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A (& English).

Bài Đọc I: Ez 33, 7-9 "Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác biết, thì Ta đòi máu của nó bởi tay ngươi." Trích sách Tiên tri Ê-xê-ki-ên.