Video
Thánh Lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A, 09.08.2020 lúc 11.00am,
Thánh Lễ CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN, NĂM A Ngày 02.8.2020 lúc 11:00 Am
Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A - 26.07.2020 lúc 11.00am
Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A. 19.07.2020 lúc 11.00am
Thánh Lễ Chúa Nhật 12.07.2020 lúc 11.00am, CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN, NĂM A lúc 11:00 AM
Thánh Lễ Chúa Nhật 05.07.2020 lúc 11.00am, CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Thánh Lễ Chúa Nhật 13 Thường niên Năm A. 28.06.2020 lúc 11.00am (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Chúa Nhật 21.05.2020 sẽ được Cử Hành lúc 11.00am, CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN, NĂM A (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Chúa Nhật 14.06.2020 lúc 11.00am, THÁNH LỄ MÌNH THÁNH CHÚA (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Chúa Nhật 07.06.2020 lúc 11.00am, CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Sáu 05.06.2020 lúc 7.00pm, THỨ SÁU ĐẦU THÁNG (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Chúa Nhật 31.5.20 lúc 11.00am, CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Bảy 30.5.20 lúc 6.30pm, CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Chúa Nhật 24.5.20 lúc 11.00am, (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Bảy 23.5.20 lúc 6.30pm, (giờ Sydney, Úc Châu)
Trang: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]