Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
HƯỚNG DẪN NGHI THỨC VÀ CÁC BÍ TÍCH.
CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN SYDNEY.
HƯỚNG DẪN VỀ THÁNH LỄ và CÁC NGHI THỨC PHỤNG VỤ


(Chữ viết tắt: LMCT: Linh Mục Chủ Tế; ĐT: Đồng Tế; TBMV: Trưởng Ban Mục Vụ; UVPV: Ủy Viên Phụng Vụ; TTVTT: Thừa Tác Viên Thánh Thể; TTV LC: Thừa Tác Viên Lời Chúa; TNCT: Thiếu Nhi Cung Thánh; ĐPV: Đoàn Phụng Vụ; MTC: Mình Thánh Chúa.)

1. THÁNH LỄ:

1.1. TBMV và UVPV cắt đặt người phát tờ Niềm Tin;
1.2. Rao lịch và các ý lễ theo thứ tự: a. mới qua đời; b. lễ giỗ; c. lễ nhớ; sau đó, xin để tất cả ý lễ ở trên một đĩa và dâng cùng với lễ vật;
1.3. Thánh Lễ phải đươc khai mạc đúng giờ quy định. LMCT, ĐT và ĐPV phải sẵn sàng trước giờ lễ 5 phút;
1.4. Kiểm soát (và tái kiểm soát trong các dịp lễ đặc biệt) bàn thờ, nến, bánh, rượu, nước, khăn thánh, khăn rửa tay, sách lễ Rôma, sách bài đọc, micro, folder Lời Nguyện Giáo Dân (LNGD), vv… Bàn thờ phải hoàn toàn trống;
1.5. LMCT hướng dẫn ĐPV cầu nguyện trước khi bắt đầu Thánh Lễ;
1.6. TTVTT không mang theo sách lễ Rôma;
1.7. Xin luôn luôn rước từ cuối nhà thờ lên. Sau khi TTVTT rung chuơng, và sau khi Ca Đoàn bắt đầu hát, ĐPV tiến lên bàn thờ theo thứ tự sau đây:

- TTVTT với bình hương và tàu hương;
- TTVTT với Thánh Giá và Nến Cao;
- TNCT;
- TTVLC;
- TTVTT;
- ĐT;
- LMCT;

1.8. LMCT sẽ bắt đầu Thánh Lễ tại ghế chủ tế. TTVTT phụ trách việc cầm sách với Lời Nguyện Nhập Lễ được mở sẵn;
1.9. Khi bắt đầu ‘Alleluia’ hoặc câu xướng trước Phúc Âm, hai TNCT cầm nến đứng hai bên LMCT hoặc ĐT trước bàn thờ để chuẩn bị bài Phúc Âm;
1.10. LMCT xướng Kinh Tin Kính và đọc LNGD tại ghế Chủ Tế. TTVTT không cầm cầm folder LNGD;
1.11. Tiền đợt 1 sẽ được xin ngay sau Lời Nguyện Giáo Dân. Một đại diện sẽ theo sau Đoàn Dâng Lễ Vật và đặt số tiền thâu trước bàn thờ;
1.12. Một TTVTT xuống hướng dẫn đoàn dâng lễ vật (tối đa 4 người), trong khi các TTVTT khác đưa bình thánh, dĩa thánh, chén thánh, giá sách ra bàn thờ;
1.13. TTVTT đứng hai bên phụ nhận lễ vật với LMCT; Hoa quả nên đặt trước bàn thờ;
1.14. TNCT giúp bưng rượu và nước và giúp rửa tay LMCT;
1.15. Sau kinh “Thánh, Thánh, Thánh” và bắt đầu Lời Nguyện Thánh Thể, TTVTT cùng qùy cạnh bàn thờ; TNCT qùy trước bàn thờ;
1.16. TTVTT rung chuông ba lần: lần 1 lúc LMCT đặt tay trên lễ vật, lần 2 lúc dâng Mình Thánh, lần 3 lúc dâng Máu Thánh;
1.17. Sau kinh Lạy Cha, TTVTT sẽ trang nghiêm kiệu MTC từ nhà tạm ra bàn thờ và đặt TRÊN khăn thánh sau khi LMCT đọc lời chúc bình an. Mở nắp chén thánh;
1.18. TNCT đứng trước bàn thờ để rước lễ;
1.19. LMCT trao Mình Thánh Chúa cho TTVTT và TNCT. TTVTT sẽ không rước Máu Thánh;
1.20. TTVTT giúp trao MTC và đặt tay trên đầu các em chưa được chịu MTC. Xin cho Ca Đoàn chịu MTC trước;
1.21. Sau phần rước lễ, TTVTT trang nghiêm kiệu MTC vào Nhà Tạm. Sau đó, TTVTT dọn dĩa thánh, chén thánh, sách lễ v.v… sang bàn phụ và tráng chén và dĩa thánh tại đây, tuyệt đối không tại bàn thờ. Trong lúc này, giáo đoàn có thể thông báo rõ ràng và hết sức ngắn gọn;
1.22. LMCT dâng Lời Nguyện Hiệp Lễ tại ghế chủ tế. TTVTT cầm sách với lời nguyện đã được mở sẵn;
1.23. Sau phép lành kết lễ, TTVTT hướng dẫn TNCT ra trước bàn thờ để cùng bái đầu với LMCT. Không mang theo sách lễ Rôma và tuyệt đối không nên vỗ tay mà luôn nhìn theo LMCT để bái đầu;
1.24. LMCT cùng đoàn Phụng Vụ tiến ra cuối nhà thờ. ĐPV sẽ vào trong phòng thánh và một TTVTT sẽ hướng dẫn để bái kính Thánh Giá trong khi LMCT chào hỏi giáo dân. Sau đó, TTVTT cung kính lấy MTC trên bàn thờ để trao cho các bệnh nhân;
1.25. Trong những Thánh Lễ trọng thể, phần xông hương sẽ do 1 TTVTT đảm trách. Có 3 lúc chủ tế cần phải xông hương, mỗi lúc ba lần và mỗi lần ba kép:
a. Trước khi Thánh Lễ bắt đầu, xin đến LMCT để bỏ hương;
b. Dẫn đầu ĐPV;
c. Sau khi LMCT hôn bàn thờ sẽ xông hương lần 1, TTVTT đi theo sau;
d. Khi bắt đầu Alleluia hoặc câu xướng trước Phúc Âm, xin đến LMCT để bỏ hương. Sau đó, theo LMCT hoặc ĐT như 1.9. để xông hương lần 2 Lời Chúa;
e. LMCT sẽ xông hương lần 3 chung quanh bàn thờ như 1.25c;
f. TTVTT tiến đến trước LMCT, các ĐT và giáo dân và xông hương mỗi lúc ba lần và mỗi lần ba kép;
g. Khi bắt đầu “Thánh, Thánh, Thánh”, TTVTT tiến đến trước bàn thờ qùy cùng các TNCT như 1.15 và xông hương lúc LMCT dâng Mình Thánh và Máu Thánh mỗi lúc ba lần và mỗi lần ba kép;
h. Khi bắt đầu Kinh Lạy Cha, TTVTT về lại vị trí củ;
i. TTVTT dẫn đầu ĐPV theo như 1.23.

Lưu ý:
- Khi xông hương, nên giữ khoảng cách vừa phải;
- Xin bỏ vừa đủ than cho từng lúc xông hương;
- Trong Thánh Lễ An Táng, có phần xông hương chung quanh quan tài trong Nghi Thức Tiễn Đưa.

2. CHẦU THÁNH THỂ:

2.1. Chuẩn bị hào quang;
2.2. Đưa MTC từ nhà tạm ra cho LMCT;
2.3. Chuẩn bị trầụm hương, lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng, lời nguyện Chầu Thánh Thể của LMCT;
2.4. Giúp LMCT xông hương bài hát đầu và trong bài Đây Nhiệm Tích”;
2.5. Trong lúc LMCT ban phép lành MTC, 1 TTVTT quỳ trước bàn thờ xông hương MTC ba lần mỗi lần ba kép;
2.6. Giúp LMCT cất MTC;
2.7. Sau phép lành MTC, TTVTT hướng dẫn TNCT ra trước bàn thờ để cùng.

3. RƯỚC MTC CHO BỆNH NHÂN TẠI TƯ GIA, BỆNH VIỆN,
NHÀ HƯU DƯỠNG v.v… :

3.1. Chuẩn bị MTC trong hộp đựng xứng đáng;
3.2. Đến nơi, đặt MTC nơi bàn thờ xứng đáng, thắp nến nếu điều kiện cho phép;
3.3 Đọc kinh Cáo Mình; Kinh Lạy Cha và câu “Đây Chiên Thiên
Chúa...”trước khi cho bệnh nhân rước MTC;
3.4. Đọc lời nguyện chúc lành;
3.5. Đọc kinh Trông Cậy.

4. NHỮNG LƯU Ý CHO QUÝ LINH MỤC CHỦ TẾ (LMCT):
4.1 Xin đến trước Thánh Lễ 20 phút để ban bí tích Hoà Giải cho Giáo Dân;
4.2 Xin hướng dẫn, cầu nguyện chung với ĐPV trước khi bắt đầu Thánh Lễ;
4.3 Xin luôn luôn rước ra trước Thánh Lễ đúng giờ cùng với ĐPV khi nghe rung chuông, và rước từ cuối nhà thờ lên;
4.4 Nghi thức Sám Hối và Lời Cầu Nguyện Nhập Lễ tại ghế Chủ Tế;
4.5 Xin ra trước bàn thờ lúc bắêt đầu ‘Alleluia’ hoặc câu xướng trước Phúc Âm;
4.6 Xin dành một vài phút sau Lời Nguyện Giáo Dân để xin tiền đợt 1;
4.7 Xin giúp TTVTT đặt hoa quả trước bàn thờ;
4.8 Xin chúc bình an cho TTVTT và TNCT;
4.9 Xin chỉ trao MTC (không cho rước Máu Thánh) cho TTVTT và TNCT;
4.10 Xin cho Giáo Dân rước MTC và chúc lành cho các em nhỏ ở giữa nhà thờ;
4.11 Xin nhắc TTVTT tráng dĩa thánh và chén thánh tại bàn phụ và kiệu MTC vào nhà tạm
4.12 Xin đọc Lời Nguyện Kết Lễ và ban phép lành tại ghế chủ tế;
4.13 Chỉ LMCT ban phép lành;
4.14 LMCT cùng với ĐPV xuống trước bàn thờ. Xin đừng vỗ tay ra hiệu nhưng khi Ca Đoàn hát xong phiên khúc một, bái đầu và đi xuống cuối nhà thờ chào Giáo Dân;
4.15 Xin vui lòng báo cho LM Đặc Trách hoặc nếu cần, Tuyên Uý Trưởng, nếu có bất trắc gì xảy ra;
4.16 Xin vui lòng phụ giúp BMV về ngăn nắp, trật tự, an ninh trong Phịng Thánh và trong ngoài nhà thờ trước khi ra về.

5. CHƯƠNG TRÌNH THỨ NĂM, THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TẠI CÁC GIÁO ĐOÀN BANKSTOWN, CABRAMATTA, LAKEMBA, MARRICKVILLE và MILLER

5.1 Thánh Lễ Bắt Đầu đúng giờ quy định;
5.2 Bài Giảng nên hết sức ngắn gọn;
5.3 Nghi Thức Xức Dầu Thánh. theo công thức chung:
- Lời mở đầu của Bí Tích Xức Dầu;
- Lời nguyện trên bệnh nhân;
- Đọc Công Thức Xức Dầu chung 1 lần. (trên trán và trên hai lịng bàn tay);
- Xức Dầu Thánh cho giáo dân lên hai hàng như lúc rước MTC;
- Lời nguyện kết thúc Bí Tích Xức Dầu;
Thánh Lễ tiếp tục như thường lệ.

THÔNG BÁO ‘BỔ TÚC' VỀ CÁC NGHI THỨC VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG

A. Khi người quá cố ở xa hoặc nước ngoài:

I. Nghi Thức Làm Phép Khăn Tang: Tang quyến có thể chọn một trong những địa điểm và nghi thức sau đây:
a. tại tư gia;
b. tại nhà thờ trong Thánh Lễ Cầu Hồn riêng;
c. tại nhà thờ lúc bắt đầu Thánh Lễ Giáo Đoàn.

II. Cảm Tạ và Phân Ưu:
a. Chỉ một đại diệân Tang Quyến lên cảm tạ ngắn gọn trong Thánh Lễ Cầu Hồn riêng;
b. Chỉ một đại diện Hội Đồng Mục Vụ phân ưu;
c. Nên tóm gọn phần phân ưu và cảm tạ bằng Anh Ngữ (nếu có).
d. Không nên đọc toàn bộ nhưng chỉ tóm gọn tiểu sử của người quá cố nếu đã được in trên booklet.

*******************************

B. Khi người quá cố ở tại Sydney:

III. Nghi Thức Làm Phép Khăn Tang: Tang quyến có thể chọn một trong những nghi thức và địa điểm sau đây:
a. tại tư gia;
b. tại nhà quàn;
c. tại nhà thờ trong Thánh Lễ Phát Tang;
d. tại nhà thờ lúc bắt đầu Thánh Lễ Giáo Đoàn.

IV. Nghi Thức Làm Phép Xác: Tang quyến có thể chọn một trong những nghi thức sau đây:
a. tại nhà quàn;
b. tại nhà thờ.

V. Thánh Lễ Làm Phép Xác và Khăn Tang: tại nhà thờ giáo đoàn hoặc một nhà thờ do tang quyến chọn.

VI. Thánh Lễ An Táng: tại nhà thờ giáo đoàn hoặc tại một nhà thờ do tang quyến chọn.
a. Linh Mục Chủ Tế tiếp đón cuối nhà thờ;
b. Linh Mục thuyết giảng sẽ đọc bài Phúc Âm;
c. Nghi Thức Tiễn Đưa có thể do một Linh Mục khách phụ trách.

VII. Cảm Tạ và Phân Ưu:
a. Chỉ một đại diện Tang Quyến lên cảm tạ ngắn gọn trong Thánh Lễ An Táng;
b. Xin vui lòng phân ưu trong Thánh Lễ Làm Phép Xác và Khăn Tang tại nhà thờ hoặc Nghi Thức Làm Phép Xác và Khăn Tang tại nhà quàn;
c. Không nên đọc toàn bộ nhưng chỉ tóm gọn tiểu sử của người quá cố nếu đã được in trên booklet;
d. Nên tóm gọn phần phân ưu và cảm tạ bằng Anh Ngữ (nếu có).

TM Ban Tuyên Úy
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney/NSW

Lm Dương Thanh Liêm
THỦ TỤC GIẤY TỜ


Sau đây là những chỉ dẫn cần thiết cho mọi thủ tục giấy tờ và sự chuẩn bị để lãnh nhận các Bí Tích và Á Bí Tích:

1. Rửa Tội Trẻ Em.
2. Rửa Tội Người Lớn – Lớp Giáo Lý Tân Tòng.
3. Bí Tích Xức Dầu.
4. Nghi Thức An Táng.
5. Bí Tích Giải Tội.
6. Nghi Thức Làm Phép Nhà.
7. Bí Tích Hôn Phối.

Kính xin Ông Bà và Anh Chị Em vui lòng liên lạc với Linh mục Tuyên Úy
trong trường hợp khẩn cấp và Kẻ Liệt với số khẩn cấp: 0414 977 308.

1. Rửa Tội Trẻ Em:

1. Chọn tên Thánh cho Cháu Bé.
2. Tìm người đỡ đầu.
3. Mua nến Rửa Tội.
4. Nên mặc quần áo trắng cho Cháu Bé ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.
5. Mang sổ Gia Đình đến nhà thờ.
6. Ghi lại ngày cưới và nơi chốn làm phép cưới của cha mẹ Cháu Bé.

2. Rửa Tội Người Lớn – Lớp Giáo Lý Tân Tòng:

1. Ghi danh học giáo lý tân Tòng nơi Văn Phòng Mục Vụ Tel (02) 9773-0933.
2. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney có 3 Trung Tâm học Giáo Lý Tân Tòng:
2.1. Giáo Đoàn Cabramatta: Từ 1.30pm đến 3.30pm Chúa Nhật hằng tuần.
Giảng Viên Giáo Lý: Giuse Huỳnh Công Lợi: Tel (02) 9610-0072.
2.2. Giáo Đoàn Lakemba: Từ 3.30pm đến 5.30pm Chúa Nhật hằng tuần.
Giảng Viên Giáo Lý: Gioan Baotixita Lê Văn Tiệp: Tel (02) 9645-3126.
2.3. Giáo Đoàn Marrickville: Từ 10am đến 12.00pm Chúa Nhật hằng tuần.
giảng Viên Giáo Lý: Joachim Hoàng Văn Long: Tel (02) (02) 9533-8226.
3. Thời gian kéo dài khoảng 9 tháng.
4. Người Tân Tòng sẽ lãnh nhận 3 Bí Tích vào dịp Lễ Phục Sinh cùng 1 lúc: Rửa Tội, Thêm Sức và Mình Thánh Chúa.
5. Phải làm đơn xin phép với Giáo Hội do Lớp Giáo Lý Tân Tòng hướng dẫn.

3. Bí Tích Xức Dầu:

1. Trong hoàn cảnh đau ốm hoặc nguy tử xin liên lạc số điện thoại khẩn cấp 0414 977 308.
2. Dù ngày hoặc đêm xin cứ liên lạc với linh mục tuyên úy qua số điện thoại khẩn cấp 0414 977 308. .
3. Nên có những người thân ở bên cạnh trong hoàn cảnh bệnh nặng.
4. Trong nhà thương xin chỉ dẫn rõ ràng tên Bệnh Viện và địa chỉ, phòng nằm, và tên họ tên gọi bệnh nhân.
5. Thứ Sáu đầu tháng mỗi tháng, Ban Tuyên Uý dâng Thánh Lễ cầu nguyện và xức dầu cho quý bệnh nhân và quý vị cao niên.

4. Nghi Thức An Táng:

1. Khi gia đình có người qua đời, xin liên lạc ngay với Ban Tuyên Úy hay VPMV Revesby hoặc Trung Tâm Mục Vụ Bringelly.
2. Cho biết rõ tên Thánh, tên họ, tên gọi, số điện thoại của gia đình.
3. Liên lạc với Nhà Quàn (Funeral Office) thuận lợi để họ sắp xếp thời giờ Làm Phép xác, Nghi Lễ Phát Tang, và Thánh Lễ An táng.
4. Thông báo chi tiết chương trình nghi lễ Cầu Nguyện, Làm Phép xác, Nghi Lễ Phát Tang, và Thánh Lễ An táng cho Ban Tuyên Uý.
5. Thông báo cho Ban Mục Vụ biết Chương Trình Cầu Nguyện và An Táng để được giúp đỡ.

5. Bí Tích Giải Tội:

1. Dành thời giờ để xét mình.
2. Giờ giải tội trước Thánh Lễ Các Giáo Đoàn khoảng 30 phút.

6. Nghi Thức Làm Phép Nhà:

1. Liên lạc với Linh Mục Tuyên Úy để giàn xếp ngày giờ Làm Phép Nhà.
2. Chuẩn bị bàn thờ và nến đốt.

7. Bí Tích Hôn Phối:

1. Tham dự lớp học Giáo lý Dự Bị hôn nhân
2. Phải làm thủ tục giấy tờ hôn phối với Linh Mục Tuyên Uý.
3. Xin giấy chứng nhận Rửa Tội tại nơi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.
4. Tìm hai người chứng hôn phối
5. Xưng tội trước Thánh Lễ Hôn Phối.

NHỮNG CHỈ DẪN CHI TIẾT CHO THÁNH LỄ HÔN PHỐI

Thánh Lễ Hôn Phối là một sự kiện quan trọng trong đời sống gia đình.
Chuẩn bị những điều cần thiết cho Thánh Lễ Hôn Phối để đôi hôn nhân được an tâm và chú trọng về Giao Ước Hôn Nhân trong khi cử hành là một điều cần thiết.
Muốn thực hiện những điều này, đôi Hôn Nhân cần những chuẩn bị những điểm sau:

1. Học Giáo Lý Hôn Nhân. Xin ghi danh nơi VPMV Tel (02) 9773-0933. Theo Giáo Luật đòi buộc, tất cả các đôi hôn nhân muốn kết hôn đều phải học Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân.
2. Đôi Hôn Nhân xin Linh Mục Tuyên Uý hay Linh Mục khác tuỳ ý để cử hành Thánh Lễ Hôn Nhân khoảng 6 tháng trước để dễ chọn giờ và Nhà Thờ theo ý mình muốn.
3. Đôi Hôn Nhân xin Linh Mục booking Nhà Thờ theo ngày và giờ ấn định.
4. Đôi Hôn Nhân chọn 2 người làm chứng.
5. Xưng tội trước Thánh lễ Hôn Nhân để dọn mình xứng đáng.

Sau khi Linh Mục booking xong, đôi hôn nhân phải đến gặp Nhà Thờ đã booked để điền giấy tờ booking và trả tiền cho Nhà Thờ tuỳ sự chỉ dẫn của Nhà Thờ địa phương, Ví dụ một số Nhà Thờ có hướng dẫn như sau:

· Nhà Thờ St Brigid’s, Marrickville - Tel 9564-2188: lệ phí khoảng 250 dollars.
· Nhà Thờ St Brendan’s Bankstown - Tel 9790-2859: lệ phí tuỳ ý khoảng 100.
· Nhà Thờ St Felix De Valois Bankstown - Tel 9790-1933: lệ phí khoảng 200.
· Nhà Thờ Our Lady of Mt Carmel Mt Pritchard- Tel 9610-1025: lệ phí khoảng 200.
· Nhà Thờ St Luke’s Revesby - Tel 9773-9065: lệ phí khoảng 200.
· Nhà Thờ St Francis Xavier, Lurnea - Tel 9607-8760: lệ phí thoả thuận với Cha xứ.
· Nhà Thờ Our Lady of Rosary Fairfield - Tel 9724-5997: lệ phí thoả thuận với Cha xứ.
· Nhà Thờ Sacred Heart’s Cabramatta - Tel 9724-2151: lệ phí thoả thuận với Cha xứ.
· Nhà Thờ St Therese’s Fairfield West - Tel 9604-1199: lệ phí thoả thuận với Cha xứ.
· Nhà Thờ St Therese’s Lakemba - Tel 9759-1441 (Book nơi Trưởng Ban Mục Vụ: lệ phí khoảng 100).
· Nhà Thờ Chính toà St Mary’s Sydney - Tel 9220-0400: lệ phí khoảng 500.
· Nhà Thờ Good Shepherd, Plumpton - Tel 9832-4461.
· Nhà Thờ Holy Trinity, Granville - Tel 9637-1902: lệ phí thoả thuận với Cha xứ.
· Các Nhà Thờ khác trong Giáo Phận sẽ book trực tiếp và lệ phí sẽ thoả thuận với Cha Xứ.

6. Khi booked Linh Mục cử hành Thánh lễ Hôn Nhân và Nhà Thờ xong, đôi hôn nhân sẽ gọi điện thoại báo cho Ông Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Nhà Thờ đó để được giúp đỡ. Đồng thời, báo cho ca đoàn mà mình muốn nhờ họ hát để họ có thời gian chuẩn bị. Danh sách các Ông Trưởng Ban Mục Vụ và Trưởng ca đoàn đính kèm phía dưới để tiện liên lạc.

7. Nếu có ngăn trở về những điểm sau đây, cần thiết phải cho Linh Mục cử hành Thánh Lễ Hôn Nhân biết trước 6 tháng để chuẩn bị giấy tờ Hôn Phối:
7.1. Ngăn trở tuổi tác khi kết hôn nhưng dưới 18 tuổi.
7.2. Ngăn trở bà con.
7.3. Ngăn trở khác đạo.
7.4. Ngăn trở khi đã có giấy hôn thú ngoài đời vì bất cứ lý do nào: Kết hôn để Bảo lãnh, kết hôn thật nhưng ly dị...Tất cả những trường hợp này phải cho Linh Mục biết 6 tháng trước. Có những trường hợp giấy tờ kéo dài 2 hay 3 năm. Chuẩn bị giấy ly dị ngoài đời, giấy hôn thú cũ, giấy Rửa Tội...
7.5. Ngăn trở vì có một hôn phối trong Nhà Thờ trước kia. Những truờng hợp này thường đòi thời gian khá lâu từ 2 đến 3 năm...
8. Giấy tờ hôn thú cho những cặp hôn nhân phải ký trước 1 tháng 1 ngày. Xin các đôi hôn nhân điện thoại cho Linh Mục trước 1 tháng rưỡi để Ngài giúp làm giấy tờ Hôn Thú.
9. Khi làm giấy tờ hôn nhân với Linh Mục, cần chuẩn bị Passport hay Citizenship, giấy Rửa Tội, giấy độc thân nếu có...
10. Trước Thánh lễ Hôn Nhân 3 tuần, xin điện thoại cho Linh Mục để tập Lễ Nghi Hôn Nhân tại nơi quy định.
11. Về trang trí Nhà Thờ tuỳ mỗi trường hợp để liên lạc với florists hay tư nhân hoặc Nhà Thờ giúp đỡ.
12. Về thực hiện booklet ngày hôn nhân tuỳ mỗi đôi thực hiện, có thể hỏi Linh Mục mình nhờ.


Khi booking các Nhà Thờ khác, nên liên lạc với các Ban Mục Vụ trong vùng liên hệ để được giúp đỡ.

CHÚ Ý:
· Ban Tuyên Uý không nhận tiền thù lao của các Thánh Lễ Hôn Nhân. Tuy nhiên, muốn dâng cúng cho Giáo Hội, đôi Hôn Nhân tuỳ ý gửi qua Linh Mục Tuyên Uý để được dâng cúng vào quỹ Cộng Đồng.
· Tiền donation cho Nhà Thờ liên lạc trực tiếp với Văn Phòng Nhà Thờ nơi đã booked. Trừ Nhà Thờ Lakemba trực tiếp liên lạc với Trưởng Ban MV.
· Tiền donation cho Ca Đoàn phục vụ Thánh Lễ (Liên lạc ca đoàn)
· Tiền donation cho Ban Mục Vụ để lo sắp xếp Bàn Thờ và chi phí (Liên lạc BMV)
· Cố gắng book các Nhà Thờ có Thánh Lễ Việt Nam để dễ dàng sắp xếp Ca Đoàn và Ban Mục Vụ.
· Làm sổ gia đình Công Giáo liên lạc với VPMV. Tel (02) 9773-0933 với lệ phí $ 10 dollars.
· Làm Booklet hôn nhân có thể liên lạc với anh Văn Thắng 0416 077 259.

Ban Tuyên Uý chúc chúng con thành công và hạnh phúc trong môi trường gia đình.
Mến chào chúng con.
TM Ban Tuyên Uý.
Linh Mục Đặc Trách Truyền Giáo.
Phaolô Chu Văn Chi.Untitled Document