Chúc mừng - Cảm tạ - Phân Ưu
4. Cộng Đồng chân thành cảm tạ:
09-06-2017 3:33 pm
•  Ông Nguyễn Kim Ninh tặng $1000 để in thẻ kinh Mân Côi Mùa Vui;
• Một vị Ẩn Danh trả chi phí in thẻ kinh Mân Côi Mùa Sáng để dâng kính
 cho Đức Bà.

• một Vị Ẩn Danh thuộc Giáo Đoàn Georges Hall ủng hộ Tờ Niềm Tin $200.
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Untitled Document