Chúc mừng - Cảm tạ - Phân Ưu
1. Phân Ưu
23-06-2017 2:54 pm
* Cụ Ông Giuse Hoàng Quốc Tỷ, thuộc Giáo Đoàn Cabramatta, qua đời ngày 16/6/2017, hưởng thọ 86 tuổi;
* Ông Giuse Trần Văn Lự, (HV9/ĐI/2017) thuộc Giáo đoàn Fairfield, qua đời ngày 19/6/2017, hưởng thọ 90 tuổi;
* Ông John Paul II Đào văn Hiếu, thuộc Giáo Đoàn Cabramatta, qua đời ngày 20/6/2017, hưởng thọ 80 tuổi;
* Bà Anna Nguyễn Thị Lộc (HV10/ĐI/2017) thuộc Giáo Đoàn Wollongong, qua đời ngày 20/6/2017, hưởng thọ 74 tuổi.
 Cộng Đồng thành kính phân ưu cùng Quý Tang Quyến.
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Untitled Document