Ban Thường Vụ

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney
Ban Thường Vụ - Nhiệm Kỳ 2018-2021

 

CHỦ TỊCH

Andrew Trần Anh Vũ  

 

PCT NỘI VỤ

Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm 

 

PCT NGOẠI VỤ

Giuse Mai Phước Thành

PCT KẾ HOẠCH

Giuse Nguyễn Trường Giang

TỔNG THƯ KÝ

Têrêsa Hà Thị Trí Tri

TỔNG THỦ QUỸ

Antôn Nguyễn Thành Trung