TÀI LIỆU | Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang 2018
Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 1917 – 2017 - 5 Sự Mừng
Năm Sự Mừng : 13/8 đến 12/9 - Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Thứ tư thì ngắm Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.