TÀI LIỆU | Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang 2018
Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 1917 – 2017 - 5 Sự Thương
Năm Sự Thương : 13/7/2017 – 13/8/2017 - Thứ nhất thì ngắm : Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Thứ hai thì ngắm : Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng