TÀI LIỆU | Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang 2018
Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 1917 – 2017 - Năm Sự Vui
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ăn ở khiêm nhường. Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.