THÔNG TIN | Thông báo
Phân Ưu
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney thành kính phân ưu cùng tang quyến:

 Cụ Gioan Nguyễn Ngọc Khánh, thuộc giáo đoàn Cabramatta

Được Chúa gọi về ngày 12/7/2021. Hưởng thọ 81 tuổi

Cụ Giuse Dương Đình Quảng, thuộc giáo đoàn Marrickville,
Được Chúa gọi về ngày 16/7/2021. Hưởng thọ 90 tuổi