THÔNG TIN | Thông báo
Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 17 Thường Niên (25/7/21)

Thánh Lễ CHÚA NHẬT 17 TN Năm B, 25/7/2021 lúc 11.00am (giờ Sydney, Úc Châu).

**Youtube 

https://youtu.be/oIsqMeuHXTM

 

**Facebook

 

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

 

BTU &BTV