PHỤNG VỤ - MỤC VỤ
Dấu Thánh Giá là lời tuyên xưng cá nhân của đức tin. (FX Nguyễn Văn tuyết)

Dấu Thánh Giá có ý nghĩa gì trong đời sống chúng ta đặc biệt trong Thánh Lễ?

Dấu Thánh Giá (FX Nguyễn Văn Tuyết)

Một người hỏi rằng tại một trường Công giáo mà con của họ đang học, một vài giáo viên đang làm dấu Thánh Giá, “Nhân danh Cha, và Mẹ và Con và Chúa Thánh Thần.” Điều này có thể chấp nhận được không?

Ngày 27.06 Kính Thánh Cyrilô

Ngài là thần học gia sáng chói nhất của truyền thống Alexandria. Văn bút của ngài có đặc tính chính xác về tư tưởng, lập trường rõ ràng, và lý luận sắc bén.

Ngày 25/7/2021 CHÚA NHẬT 17 MÙA THƯỜNG NIÊN - Năm B

BÀI ĐỌC I 2 Vua 4: 42-44 "Họ ăn xong mà hãy còn dư". Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.